Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§19. Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe
(1) Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe sa vykonáva ústne.

(2) Obsahom skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe je preverenie vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky z otázok

a) o konštrukcii a princípe fungovania spaľovacích motorov,
b) o konštrukcii a princípe fungovania palivového systému,
c) o konštrukcii elektrického systému,
d) o princípe zapaľovania,
e) o konštrukcii a princípe fungovania spojky a prevodovky,
f) o kontrole a dopĺňaní pohonných látok, motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne,
g) o povinnej výbave vozidla,
h) o kontrole tesnosti vzduchovej brzdovej sústavy, tlakomera, zásobníkov vzduchu,
i) o spôsobe ovládania spojky, brzdového systému a zaraďovania prevodových stupňov,
j) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v pneumatikách,
k) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na kolesách a o bezpečnostných zásadách výmeny kolies,
l) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v riadení,
m) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v brzdovom systéme,
n) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo výfukovom systéme,
o) o zariadení na pripojenie prípojného vozidla a jeho kontrole, ak ide o motorové vozidlo skupiny CE a DE,
p) o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných zrkadlách, stieračoch, bezpečnostných pásoch,
q) o rozpoznaní a odstraňovaní ostatných porúch s ohľadom na požiadavky hospodárnej premávky motorových a prípojných vozidiel a s ohľadom na životné prostredie,
r) o ovládaní korby, pomocných dverí, núdzových východov, zariadení prvej pomoci, hasiacich prístrojov a iných bezpečnostných zariadení,
s) o dokladoch vozidiel a prepravných dokladoch požadovaných pri preprave,
t) o používaní záznamového zariadenia, 3) ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

(3) Súčasťou skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe je aj preukázanie schopností odstraňovať poruchy na vozidle a vykonávať jeho údržbu.

(4) Žiadateľ o vykonanie skúšky pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe musí správne zodpovedať dve otázky podľa zamerania uvedeného v odseku 2. Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe nepreukázal dostatočné vedomosti pri odpovedi na niektorú z otázok, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

(5) Skúšobný komisár poznačí znenie otázok, na ktoré mal žiadateľ o vykonanie skúšky odpovedať, hodnotenie skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe a dôvody hodnotenia do príslušnej časti záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti.

(6) Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z náuky o vozidlách a ich údržbe možno vykonať tlmočením do posunkovej reči.2)
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK