Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§40. Poznávacia značka Slovenskej republiky (k § 140 ods. 8 zákona)
Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo

a) ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, 8)
b) Policajného zboru,
c) rozpočtových organizácií zriadených Úradom vlády Slovenskej republiky,
d) Národnej rady Slovenskej republiky,
e) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
f) Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
h) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,
i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
j) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
k) Slovenskej informačnej služby,
l) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
m) Vojenského spravodajstva,
n) Vojenskej polície,
o) ozbrojených síl Slovenskej republiky,
p) Colnej správy,
q) krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
r) obecnej polície alebo mestskej polície označené nápisom "OBECNÁ POLÍCIA" alebo "MESTSKÁ POLÍCIA",
s) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
t) banskej záchrannej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
u) Horskej záchrannej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
v) záchrannej zdravotnej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,
z) Slovenského Červeného kríža,
x) prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok,
y) Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení,
aa) zdravotníckeho zariadenia označené ako sanitné vozidlo,
ab) Národnej banky Slovenska alebo inej finančnej inštitúcie určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín,
ac) Slovenskej legálnej metrológie,
ad) biskupského úradu a ústredia iných registrovaných cirkví a náboženských spoločností,
ae) súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo na ochranu osoby alebo vozidlo súkromnej bezpečnostnej služby určené, vybavené a používané na prepravu finančných prostriedkov a cenín.
8)Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
1)Napríklad STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN 73 6021 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel, STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky, časť 1: Trvalé dopravné značky, STN EN 12899-2 Trvalé zvislé dopravné značky, časť 2: Výstražné dopravné majáčiky, STN EN 12899-3 Trvalé zvislé dopravné značky, časť 3: Smerové stĺpiky a odrazky, STN EN 1436 (+ zmena A1): Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky, STN EN 1790 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné dopravné značky, STN EN 1463-1 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky, časť 1: Základné funkčné požiadavky, STN EN 1423 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi, STN EN 1317 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách, STN EN 12368 Zariadenie na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá, STN EN 12352 Zariadenie na riadenie cestnej dopravy. Výstražné bezpečnostné svetlá, STN EN 12676 Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách, EN 13422 Dopravné kužele a valce, STN 73 6056 Odstavné plochy, STN 73 6057 Garáže, STN 73 6058 Hromadné garáže, STN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky, STN EN 13201-1, 2, 3, 4 Osvetlenie pozemných komunikácií.
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK