Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§. PODROBNOSTI O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE VO VZŤAHU K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ALEBO LIEČIVA
I. Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva sa vykonáva na základe rozhodnutia orgánu Policajného zboru podľa § 91 ods. 4. zákona pre dôvodné podozrenie držiteľa vodičského oprávnenia ako vodiča motorového vozidla z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie a vzťahuje sa aj na inú osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona (ďalej len "povinná osoba").
II. Zdravotná spôsobilosť osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva sa preskúmava odborným psychiatrickým vyšetrením.
III. Účelom odborného psychiatrického vyšetrenia je vylúčiť alebo stanoviť diagnózu závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva (opioidov, kanabinoidov, kokaínu, stimulancií amfetamínového typu, sedatív alebo hypnotík, prchavých látok) alebo kombinovanej závislosti od viacerých psychoaktívnych látok súčasne.
IV. Odborné psychiatrické vyšetrenie tvorí
1. samotné psychiatrické vyšetrenie,
2. orientačné somatické a neurologické vyšetrenie so zameraním na markery chronického etylizmu, chronického užívania drog (alkoholická facies, ascites, pavúčikovité névy, alkoholická polyneuropatia, stopy po injekčných vpichoch, výrazná redukcia váhy a podobne),
3. fakultatívne klinické psychologické vyšetrenie s použitím špecificky zameraných psychologických testov na skríning problémov súvisiacich s užívaním alkoholu (napríklad AUDIT, MAST, MALT),
4. toxikologické vyšetrenie (detekcia alkoholu v expirovanom vzduchu, kvalitatívne testy detekcie THC, morfínu, kokaínu, sedatív a hypnotík alebo ďalšie),
5. biochemické vyšetrenie krvi so zameraním na markery chronickej konzumácie alkoholu (GMT),
6. hematologické vyšetrenie (krvný obraz so zameraním na markery chronickej konzumácie alkoholu - MCV a na abúzus iných návykových látok - vyšetrenie krvou prenosných infekcií, napríklad protilátok proti HCV).
V. Záver:
1. na základe prvotného vyšetrenia pri úplnej jednoznačnosti zistení sa stanoví podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo vylúči diagnóza závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, ktoré u povinnej osoby zistil orgán Policajného zboru,
2. psychiater okrem vlastných klinických zistení zohľadňuje v kontexte psychopatologického rozboru a záveru toxikologický nález orgánu Policajného zboru, dobu od vydania rozhodnutia do času príchodu povinnej osoby na psychiatrické vyšetrenie alebo iné relevantné anamnestické skutočnosti,
3. na základe opakovaných kontrolných vyšetrení, ak vzhľadom na častú tendenciu k zľahčovaniu a v prípade rozporu medzi subjektívne poskytnutými údajmi a objektívnymi zisteniami z pomocných vyšetrení, nie je možné stanoviť definitívnu diagnózu hneď po prvotnom vyšetrení, povinná osoba absolvuje ambulantné diagnostické sledovanie v týždňových intervaloch počas štyroch týždňov,
4. v rámci ambulantného diagnostického sledovania sa opakovane hodnotia
a) zmeny klinického stavu,
b) toxikologické nálezy,
c) dodržiavanie termínov vyšetrení.
VI. Ak psychiater odborným psychiatrickým vyšetrením
1. nezistí závislosť povinnej osoby od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, v doklade o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva neodporučí preskúmanie zdravotnej spôsobilosti; záver vyšetrenia zaznamená do zdravotnej dokumentácie povinnej osoby pod diagnostickým kódom "Z 71.4 Poradenstvo a dohľad pri abúze alkoholu" alebo "Z 71.5 Poradenstvo a dohľad pri abúze drog",
2. zistí závislosť povinnej osoby od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, v doklade o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vztahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva odporučí preskúmanie jej zdravotnej spôsobilosti.
VII. Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vztahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva je psychiater povinný zaslať príslušnému orgánu Policajného zboru v lehote ustanovenej zákonom.
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK