Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§. KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
I. Minimálna úroveň psychických schopností na vedenie motorového vozidla sa posudzuje štandardizovanými psychologickými testmi, ktoré sú zamerané na:

1. Všeobecné rozumové schopnosti minimálne na úrovni podpriemeru populácie.

2. Gramotnosť (alfabetizmus).

3. Výkonové dispozície minimálne na úrovni podpriemeru populácie (minimálne 33 percentil) v každom z nasledujúcich kritérií:
pozornosť v záťaži,
psychomotorické tempo,
senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych a akustických podnetov),
reakcie na vizuálne podnety na dynamickom pozadí (minimálne v rozsahu 160 stupňov), testované pomocou prístroja na meranie periférneho vnímania u vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci (ADR),
pamäť, vizuálna percepcia a percepčná rýchlosť.

II. Kontraindikácie v štruktúre osobnosti

1. Nekritický sebaobraz, neprimerané sebahodnotenie.

2. Emocionálna labilita.

3. Nízka úroveň racionálnej regulácie správania a ovládania, resp. tolerancie negatívnych afektov.

4. Prevažne maladaptívne stratégie zvládania životných situácií, záťaže a vyhodnotenia dopravných situácií

a) nezodpovedné, ľahkomyseľné, bezohľadné, impulzívne a agresívne správanie, resp. štýl jazdy za volantom,
b) nízka schopnosť odhadnutia a posúdenia miery rizika a nebezpečenstva, vysoká miera tendencie riskovať,
c) sociálne neprijateľné správanie voči ostatným účastníkom cestnej premávky, súperivá, nekooperatívna orientácia, intolerancia, neohľaduplnosť.

III. Anamnestická prítomnosť znakov, príznakov a čŕt, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave

dopravné nehody a dopravné priestupky,
zadržaný vodičský preukaz,
celkový a ročný počet najazdených kilometrov,
vyšší počet úrazov,
opakovaná trestná činnosť,
výchovné, výučbové, pracovné a partnerské problémy,
alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok,
zdravotné chyby, poruchy a choroby,
neurotické alebo psychotické ochorenia.

IV. Podmienenie psychickej spôsobilosti

Posudzujúci psychológ môže podmieniť psychickú spôsobilosť, ak ide o posudzovanú osobu s
kognitívnymi deficitmi, ktoré sú nižšie ako 33-percentil štandardizovanej psychodiagnostickej metódy,
neistou prognózou z hľadiska rizikových faktorov v profile osobnosti,
neistou prognózou z hľadiska rizík neurotického a/alebo psychotického ochorenia,
neistou prognózou z hľadiska potenciálnych rizík v oblasti sebaregulácie,
zvládania rizika, motivácie a vôle v kontexte psychologického profilu posudzovanej osoby,
rizikovými anamnestickými znakmi v kontexte psychologického profilu posudzovanej osoby aj s ohľadom na výkonové predpoklady a charakteristiky v štruktúre a dynamike osobnosti.
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK