Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§. II. Spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti
(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti sa vypĺňa podľa predtlače.

(2) Posudzujúci lekár v názve dokladu o zdravotnej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú osobu nie je relevantná.

(3) Skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, sa označia takým spôsobom, že sa zakrúžkujú skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, a v tvare X sa prečiarknu skupiny vodičského oprávnenia, ktorých posudzovaná osoba nie je držiteľom.

(4) Skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, sa označia takým spôsobom, že sa zakrúžkujú skupiny vodičského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, a v tvare X sa prečiarknu skupiny vodičského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba nežiada.

(5) V závere písmena a) sa prečiarkne skupina, do ktorej posudzovaná osoba nepatrí podľa § 87 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z.

(6) V závere písmena b) bodoch 1. a 2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode.

(7) V závere písmena b) bode 3. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a o ktorých udelenie žiada, na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., slovo "pre" a označenie skupiny vodičského oprávnenia (napr. "5.01 pre C", "5.01, 6.01 pre C, CE"). V prípade zaznamenania jedného kódu pre viacero skupín, viacerých kódov pre jednu skupinu vodičského oprávnenia alebo pre viacero skupín sa kódy a skupiny vodičského oprávnenia oddelia čiarkami.

(8) Dátum uplynutia platnosti dokladu sa uvedie len vtedy, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z.

(9) Ak v závere písmena b) niektorý z bodov 1. až 3. nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár tento bod prečiarkne.
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK