Úvod » Obsah vyhlášky » Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
§. II. Spôsob vyplnenia dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej psychickej spôsobilosti
(1) Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti sa vypĺňa podľa predtlače

1. meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme pečiatky, ak táto obsahuje požadované údaje),
2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
3. dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,
4. uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,
5.

1. - 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode; kódy 600.09 a 600.10 sa vždy zaznamenajú v bode 1.,
3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a na ktoré sa vzťahuje záver uvedený v tomto bode, takým spôsobom, že uvedie príslušný kód (prípadne kódy) podľa prílohy č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., slovo „pre“ a označenie skupiny vodičského oprávnenia (napríklad „600. pre C“, „600.09, 600.10. pre B“). V prípade zaznamenania jedného kódu pre viacero skupín, viacerých kódov pre jednu skupinu alebo pre viacero skupín vodičského oprávnenia sa kódy a skupiny vodičského oprávnenia oddelia čiarkami,
6. miesto a dátum vykonania psychologického vyšetrenia,
7. dátum uplynutia platnosti dokladu, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 88 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z.,
8. evidenčné číslo,
9. odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

(2) Ak v bode 5 niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod prečiarkne.

(3) Posudzujúci psychológ v názve dokladu o psychickej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú osobu nie je relevantná.
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK