Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
SIEDMY ODDIEL - EVIDENCIA VODIČOV
§107. Evidencia vozidiel
(1) Evidencia vodičov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o vodičských oprávneniach, vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch a poskytovania údajov z tejto evidencie.

(2) V evidencii vodičov sa vedú o držiteľoch vodičského oprávnenia údaje v rozsahu

a) meno, priezvisko, prípadne titul,
b) rodné číslo,
c) dátum a miesto narodenia,
d) adresa pobytu,
e) údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky, pri vedení vozidla, s nezaplatením úhrady diaľničnej známky, s výberom mýta a s porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave 37a)
f) údaje o absolvovaní kurzov v autoškole, údaje o základnej kvalifikácii a údaje o odbornej spôsobilosti,
g) údaje o zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, odbornom poradenstve alebo o rehabilitačnom programe pre vodičov, v rozsahu
  1. meno, priezvisko, prípadne titul osoby, ktorá vydala doklad o zdravotnej spôsobilosti, doklad o psychickej spôsobilosti, doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu alebo doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov,
  2. dátum vykonania lekárskej prehliadky, dátum vykonania psychologického vyšetrenia, dátum vyhotovenia dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu alebo dátum vyhotovenia dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov,
  3. závery lekárskej prehliadky, psychologického vyšetrenia, odporúčanie rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, absolvovanie odborného poradenstva alebo absolvovanie rehabilitačného programu pre vodičov,
h) údaje o čísle povolenia alebo číslo licencie Spoločenstva, 45a) ak sa priestupku dopustí vodič vozidla podniku cestnej dopravy,
i) údaje o udelených vodičských oprávneniach a údaje o neudelení, odobratí, obmedzení alebo zrušení vodičských oprávnení, o ich vrátení alebo zrušení ich obmedzení,
j) údaje o vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch, a o vzdaní sa vodičského oprávnenia,
k) podpis a podoba tváre v digitálnej forme podľa § 95 ods. 2, údaje o zadržaní vodičského preukazu a údaje o exekučnom príkaze na zadržanie vodičského preukazu,
l) podpis a podoba tváre v digitálnej forme podľa § 95 ods. 2,
m) údaje o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorského preukazu.
n) číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vodičského oprávnenia poskytol; tieto údaje sa vedú na účely zasielania notifikácií a informovania o elektronických službách poskytovaných ministerstvom vnútra.

(3) V evidencii vodičov sa ďalej vedú

a) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá žiadala o udelenie vodičského oprávnenia a ktorej sa toto oprávnenie neudelilo,
b) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá bez vodičského oprávnenia viedla motorové vozidlo.
c) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá sa dopustila priestupku súvisiaceho s porušením pravidiel cestnej premávky iného ako uvedeného v odseku 2 písm. e),
d) meno, priezvisko a rodné číslo osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2.
e) meno, priezvisko a rodné číslo, ak má pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nemá pridelené, zákonného zástupcu žiadateľa, ktorý v deň podania žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nedosiahol vek 18 rokov.
32) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37a) § 27 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45a) § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
Celkom: 3 Na stránke: 1 Strán: 3 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK