Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
PIATY ODDIEL - VODIČSKÉ PREUKAZY
§94. Vodičské preukazy
(1) Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

(2) Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom. Oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A1 podľa § 76 ods. 7 sa do vodičského preukazu nezaznamenáva. Držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu; to platí aj pre osobu spolujazdca podľa § 74 ods. 2.

(3) Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.

(4) Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

(5) Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

(6) Vodičský preukaz obsahuje

a) meno a priezvisko držiteľa,
b) dátum a miesto narodenia držiteľa,
c) dátum vydania vodičského preukazu,
d) dátum skončenia platnosti vodičského preukazu,
e) názov orgánu vydávajúceho vodičský preukaz,
f) sériu a číslo vodičského preukazu,
g) podobu tváre držiteľa s rozmermi 2 cm x 2, 5 cm,
h) podpis držiteľa,
i) skupinu alebo skupiny vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
j) dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia a dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu pre každú skupinu vodičského oprávnenia.

(7) Vodičský preukaz môže obsahovať aj doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov vzťahujúce sa na príslušnú skupinu vodičského oprávnenia a ďalšie záznamy.

(8) Podrobnosti o vyobrazení a vzor vodičského preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú vo vodičskom preukaze, a spôsob zaznamenávania údajov do vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
Celkom: 10 Na stránke: 1 Strán: 10 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK