Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
DRUHÝ ODDIEL - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
§79. Skúška z odbornej spôsobilosti
(1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla.

(2) Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

a) teoretickej skúšky a
b) skúšky z vedenia motorových vozidiel.


(3) Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje aj osobitnou skúškou z vedenia motorových vozidiel podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c).

(4) Odborná spôsobilosť žiadateľa sa získava aj absolvovaním osobitného výcviku v autoškole podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c).

(5) O zisťovaní odbornej spôsobilosti sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje

a) meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
b) dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby,
c) adresu pobytu osoby,
d) dátum vykonania, hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti a dôvody ich hodnotenia,
e) celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti,
f) odtlačok pečiatky a podpis skúšobného komisára.
Celkom: 7 Na stránke: 1 Strán: 7 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6   7  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK