Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
TRETIA HLAVA - EVIDENČNÉ ČÍSLA
§127. Zvláštne evidenčné číslo
(1) Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, ktorého vlastník požiada o schválenie jednotlivého vozidla, 69) ktoré podlieha evidencii a nemá pridelené evidenčné číslo podľa § 114 ods. 6, ktoré bolo odhlásené do cudziny podľa § 119 alebo ktoré nepodlieha evidencii a je historickým alebo športovým vozidlom, sa môže použiť v cestnej premávke, len ak má pridelené zvláštne evidenčné číslo, pripevnenú tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a jeho vodič má pri sebe ustanovené doklady.

(2) Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené doklady vydať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu alebo podľa sídla alebo prevádzkarne žiadateľa; tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V môže vydať aj orgán Policajného zboru podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté.

(3) Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch okrem zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno H alebo S, ktoré môžu byť usporiadané v jednom riadku.

(4) Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané, okrem zvláštneho evidenčného čísla podľa odseku 12.

(5) V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H, S, Z alebo F a tri číslice; ak je zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H alebo S usporiadané v jednom riadku, písmeno H alebo S a tri číslice sa uvádzajú za dvojicou písmen označujúcou okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané. Za písmeno M, V, H, S, Z alebo F sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.

(6) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu, novokúpenému vozidlu, ktoré dosiaľ nebolo evidované, alebo vozidlu používanému na skúšobnú prevádzku.69a)

(7) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len vozidlu určenému na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky. Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V sa vyznačuje doba jej platnosti.

(8) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickému vozidlu.69b)

(9) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len športovému vozidlu.69c)

(10) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno Z sa môže prideliť len vozidlu kategórie Ps a Ls .70)

(11) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno F sa môže prideliť len jednotlivému vozidlu s obmedzenou prevádzkou.70a) Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno F sa vyznačuje doba jej platnosti.

(12) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic sa môže prideliť a tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa môžu vydať jednotlivému vozidlu podľa odseku 1 a vozidlu podľa odseku 13; za písmenom C sa môže uviesť aj ďalšie písmeno. Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa vyznačuje doba jej platnosti.

(13) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie sú schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, 69) ak sú používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.

Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať
a) meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) názov, adresu sídla alebo prevádzkarne a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
c) základné technické údaje vozidla, a to

1. značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
2. dĺžku, šírku a výšku vozidla,

d) fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
e) odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
f) dátum a podpis žiadateľa.

(14) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa odseku 13 nemožno prideliť vozidlám, ktorým možno udeliť

a) schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa osobitného predpisu,70a)
b) povolenie skúšobnej prevádzky podľa osobitného predpisu,69a)
c) dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu.70b)
d) opätovné schválenie jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu,70ba)
e) dodatočné schválenie jednotlivého vozidla podľa osobitného predpisu.70bb)

(15) Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobu; to neplatí, ak sa vydáva tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno Z. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno

a) M najviac na päť rokov,
b) H na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, najviac však na päť rokov,
c) S na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie FIM, najviac však na päť rokov,
d) F najviac na desať rokov,
e) C najviac na tri roky.
69) § 25 až 27, 29 až 31 a 43 zákona č. 106/2018 Z. z.
69a) § 49 zákona č. 106/2018 Z. z.
69b) § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z.
69c) § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z.
70) Príloha č. 1 časť B bod 10 písm. a) a bod 11 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70a) § 26 zákona č. 106/2018 Z. z.
70b) § 50 zákona č. 106/2018 Z. z.
70ba) § 30 zákona č. 106/2018 Z. z.
70bb) § 31 zákona č. 106/2018 Z. z.
Celkom: 5 Na stránke: 1 Strán: 5 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK