Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
TRETIA HLAVA - EVIDENČNÉ ČÍSLA
§127. Zvláštne evidenčné číslo
(1) Motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo, ktorého vlastník požiadal o schválenie jednotlivého vozidla, 69) ktoré podlieha evidencii a nemá pridelené evidenčné číslo podľa § 114 ods. 6, ktoré bolo odhlásené do cudziny podľa § 119 alebo ktoré nepodlieha evidencii a je historickým alebo športovým vozidlom, sa môže použiť v cestnej premávke, len ak má pridelené zvláštne evidenčné číslo, pripevnenú tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a jeho vodič má pri sebe ustanovené doklady.

(2) Zvláštne evidenčné číslo môže prideliť a tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom a ustanovené doklady vydať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu alebo podľa sídla alebo prevádzkarne žiadateľa; tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V môže vydať aj orgán Policajného zboru podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté.

(3) Zvláštne evidenčné číslo tvoria písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch okrem zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno H alebo S, ktoré môžu byť usporiadané v jednom riadku.

(4) Dvojica písmen v prvom riadku označuje okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané, okrem zvláštneho evidenčného čísla podľa odseku 11.

(5) V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H, S alebo Z a tri číslice; ak je zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H alebo S usporiadané v jednom riadku, písmeno H alebo S a tri číslice sa uvádzajú za dvojicou písmen označujúcou okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané. Za písmeno M, V, H, S alebo Z sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.

(6) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novo vyrobenému vozidlu, novokúpenému vozidlu, ktoré dosiaľ nebolo evidované, alebo vozidlu používanému na skúšobné jazdy.

(7) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len vozidlu určenému na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky. Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V sa vyznačuje doba jej platnosti.

(8) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickému vozidlu, ak o tom rozhodol príslušný národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA.

(9) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len športovému vozidlu.

(10) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno Z sa môže prideliť len vozidlu kategórie Ps a Ls .70)

(11) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic sa môže prideliť a tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa môžu vydať jednotlivému vozidlu podľa odseku 1 a vozidlu podľa odseku 12; za písmenom C sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.

(12) Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie sú schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, 69) ak sú používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.

Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať
a) meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) názov, adresu sídla alebo prevádzkarne a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
c) základné technické údaje vozidla, a to

1. značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
2. dĺžku, šírku a výšku vozidla,

d) fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
e) odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
f) dátum a podpis žiadateľa.

(13) Tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno vydať len na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac však na jeden rok; to neplatí, ak tabuľka sa vydala pre historické vozidlo alebo pre vozidlo podľa odseku 10 alebo odseku 12. Orgán Policajného zboru obmedzí platnosť vydaných dokladov k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno

a) C, M alebo S najviac na jeden rok odo dňa podania žiadosti o vydanie tabuľky; platnosť dokladov vydaných k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C podľa odseku 12 obmedzí najviac na tri roky,
b) H na dobu uvedenú v dokladoch vydaných príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, najviac však na päť rokov.
69) § 14 až 16d a 23a zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70) Príloha č. 1 časť B bod 10 písm. a) a bod 11 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Celkom: 5 Na stránke: 1 Strán: 5 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5  
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK