Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
DRUHÁ HLAVA - EVIDOVANIE VOZIDIEL
§116a. Zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby
(1) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 2 aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody a ak bolo vozidlu pred oznámením zmeny vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané.

(2) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a) aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa prvej vety len po priložení plnomocenstva s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza, alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, v rámci elektronickej služby zavedenej na zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a); to neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku44) držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla prevádza, zaslala plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom ho podpísala kvalifikovaným elektronickým podpisom.64) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(3) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. c), o zmenu doplnkovej farby a zvláštnej výbavy vozidla aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak prijal z poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel elektronickú informáciu o podrobení vozidla kontrole originality vozidla s výsledkom "spôsobilé" nie staršiu ako 15 dní a ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(4) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže oznámiť stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii časti I, časti II alebo tabuľky s evidenčným číslom aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

(5) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 8 aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinný žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65)

(6) Pri vykonaní zmeny v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I a časť II na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla. Držiteľ vozidla je povinný pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I a časť II odovzdať doručovacej službe, inak mu osvedčenie o evidencii časť I a časť II doručovacia služba neodovzdá. Povinnosť odovzdania osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II neplatí, ak je predchádzajúce osvedčenie časť I alebo časť II pred prevzatím nového osvedčenia evidované ako stratené alebo odcudzené.

(7) Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až d), f) a h) až k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odsekov 1, 2 a 5, pričom postupuje podľa § 116 ods. 10 až 13.

(8) Ak vlastník vozidla evidovaného v Slovenskej republike uzatvoril zmluvu na predaj vozidla s osobou, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel, takáto osoba môže požiadať o prevod držby vozidla na inú osobu prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinná žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom,64) k žiadosti priložiť zmluvu o sprostredkovaní predaja vozidla podpísanú vlastníkom vozidla a písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza, alebo doklad o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza. Povinnosť priloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku44) držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla prevádza, zaslala plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

(9) Doterajší vlastník vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať o zrušenie oznámenia zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) a ods. 2 aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom;64) ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje primerane. Ak doterajší vlastník vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, požiada orgán Policajného zboru o zrušenie oznámenia zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) alebo ods. 2, po 30 dňoch odo dňa vykonania tejto zmeny je povinný predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní.

(10) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa § 116 ods. 1 písm. a) aj na pracovisku kontroly originality vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu pred oznámením zmeny vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude také osvedčenie vydané, pričom pracovisko kontroly originality vozidiel je povinné žiadosť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný k žiadosti priložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza, alebo doklad o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla prevádza. Povinnosť priloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníctva vozidla s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla alebo ak osoba, na ktorú sa držba vozidla prevádza, zaslala plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
44) § 116 Občianskeho zákonníka.
59a) Oslobodenie k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
59b) Prvý bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
64) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
65) § 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK