Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
TRETÍ ODDIEL - ZDRAVOTNÁ A PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ
§86. Zdravotná spôsobilosť
(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo.

(2) Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a) použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,
b) možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,
c) pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
d) inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.

(3) Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť.

(4) Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou.

(5) Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti hradí ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje (ďalej len „posudzovaná osoba“).

(6) Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK