Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
DRUHÁ HLAVA - EVIDOVANIE VOZIDIEL
§122. Zastupovanie
(1) Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak držiteľ vozidla nie je totožný s vlastníkom vozidla, iná osoba môže za držiteľa vozidla konať, len ak jej vlastník vozidla udelil písomné plnomocenstvo so svojím osvedčeným podpisom. Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla pri podaní žiadosti o zaevidovanie vozidla alebo žiadosti o zmenu v evidencii vozidiel splnomocní na vykonanie úkonu inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom Policajného zboru, nevyžaduje sa osvedčený podpis vlastníka alebo držiteľa vozidla.

(2) Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, ak jej vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla udelil plnomocenstvo podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom64) opatreným časovou pečiatkou prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom ustanovenia o podmienkach vydania osvedčenia o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo vykonania evidenčného úkonu, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, a o povinnostiach pre držiteľa vozidla a vlastníka vozidla platia rovnako, ako sú ustanovené v § 115 až 132a.
64) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK