Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
DRUHÁ HLAVA - EVIDOVANIE VOZIDIEL
§117. Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla
(1) Po oznámení zmeny podľa § 116 ods. 1 písm. a) je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinná osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu, sídla alebo prevádzkarne o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu držba vozidla previedla. Pritom je povinná na vykonanie evidenčných úkonov predložiť osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II so zápisom o oznámení zmeny, ktorý vykonal orgán Policajného zboru, a ďalšie potrebné doklady ustanovené týmto zákonom preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené; osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II sa neodovzdáva, ak bolo stratené alebo odcudzené. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, žiada o zápis orgán Policajného zboru, na ktorom nie je vozidlo evidované, je povinná odovzdať aj tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí, ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená.

(2) Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, požiada orgán Policajného zboru po 30 dňoch odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, je povinná predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom "spôsobilé" nie starší ako 15 dní. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ ani po 60 dňoch odo dňa, keď sa na ňu držba vozidla previedla, osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom sa evidujú ako odcudzené.

(3) Orgán Policajného zboru zaeviduje zápis ďalšieho vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla v evidencii vozidiel a držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, a ak ide o postup podľa odseku 1 poslednej vety, aj tabuľku s evidenčným číslom.

(4) Povinnosť osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu, sídla alebo prevádzkarne o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ neplatí, ak požiadala o vykonanie zmeny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

(5) Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinná žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom.65) Ak je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, oslobodená od platenia správneho poplatku podľa osobitného predpisu59a) alebo má nárok na zníženie výšky správneho poplatku podľa osobitného predpisu,59b) je povinná v elektronickej službe priložiť doklad o oslobodení od platenia správneho poplatku alebo doklad preukazujúci dôvod zníženia výšky správneho poplatku. Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

(6) Pri zápise vlastníka vozidla a držiteľa vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel orgán Policajného zboru zasiela osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom na adresu určenú vlastníkom vozidla alebo držiteľom vozidla. Držiteľ vozidla je povinný pri prevzatí osvedčenia o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľku s evidenčným číslom odovzdať doručovacej službe, inak mu osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľku s evidenčným číslom doručovacia služba neodovzdá. Povinnosť odovzdania osvedčenia o evidencii časť I, časť II alebo tabuľky s evidenčným číslom neplatí, ak je predchádzajúce osvedčenie časť I, časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom pred prevzatím nového osvedčenia alebo novej tabuľky s evidenčným číslom evidované ako stratené alebo odcudzené.

(7) Ak bolo osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa § 72 ods. 1 písm. a) až d), f) a h) až k), orgán Policajného zboru vykoná zmenu podľa odsekov 1 až 6, pričom postupuje podľa § 116 ods. 15.
59a) Oslobodenie k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
59b) Prvý bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65) § 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
Celkom: 2 Na stránke: 1 Strán: 2 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK