Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
ŠTVRTÝ ODDIEL - PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, PRESKÚMANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI A PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
§93. Vzdanie sa vodičského oprávnenia
(1) Držiteľ vodičského oprávnenia sa môže vzdať vodičského oprávnenia určitej skupiny.

(2) Vzdanie sa vodičského oprávnenia musí držiteľ vodičského oprávnenia písomne oznámiť orgánu Policajného zboru. Oznámenie musí obsahovať

a) meno a priezvisko držiteľa vodičského oprávnenia,
b) adresu pobytu držiteľa vodičského oprávnenia,
c) dátum a miesto narodenia a rodné číslo držiteľa vodičského oprávnenia,
d) skupinu alebo skupiny vodičského oprávnenia, ktorých sa ich držiteľ chce vzdať,
e) dátum udelenia vodičského oprávnenia,
f) osvedčený podpis držiteľa vodičského oprávnenia.

(3) K oznámeniu podľa odseku 2 držiteľ vodičského oprávnenia priloží aj vodičský preukaz, v ktorom je príslušné vodičské oprávnenie vyznačené.

(4) Vzdanie sa vodičského oprávnenia je účinné odo dňa oznámenia tejto skutočnosti orgánu Policajného zboru. Vodičské oprávnenie, ktorého sa jeho držiteľ vzdal, nemožno vrátiť.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK