Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§141. Vzťah k správnemu poriadku
(1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.72)

(2) Ak sa žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia podľa § 77 ods. 7.

(3) Ak sa žiadateľovi o výmenu vodičského preukazu a o obnovenie vodičského preukazu vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá vodičský preukaz.

(4) Ak sa žiadateľovi o zaevidovanie vozidla alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydajú príslušné doklady, a ak je to potrebné, aj tabuľka s evidenčným číslom.

(5) Odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu o

a) zadržaní vodičského preukazu podľa § 70 ods. 7 a § 71 ods. 5 až 7,
b) odobratí vodičského oprávnenia,
c) obmedzení vodičského oprávnenia,
d) zrušení vodičského oprávnenia,
e) preskúmaní zdravotnej spôsobilosti,
f) preskúmaní psychickej spôsobilosti,
g) preskúšaní odbornej spôsobilosti.
h) povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.43a)

(6) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nepoužije na

a) vydanie povolenia podľa § 40 ods. 3,
b) odstránenie prekážky cestnej premávky,
c) vydanie osobitného označenia vozidla,
d) určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tohto zákona,
e) vydanie poverenia na zastavovanie vozidiel,
f) výkon oprávnení policajta pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
g) zadržanie vodičského preukazu podľa § 70 ods. 1, 2, 5 a 8 a § 71 ods. 1,
h) zadržanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II, technického osvedčenia vozidla,
evidenčného dokladu vydaného v cudzine a tabuľky s evidenčným číslom,
i) vydanie preukazu skúšobného komisára a jeho odobratie,
j) vzdanie sa vodičského oprávnenia,
k) preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti a vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 91 ods. 6,
l) vrátenie vodičského oprávnenia alebo zrušenie obmedzenia vodičského oprávnenia,
m) obnovenie vodičského preukazu,
n) výmenu vodičského preukazu,
o) pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C podľa § 127 ods. 12,
p) povolenie výnimky podľa § 140.
72) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK