Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§141. Vzťah k správnemu poriadku
(1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

(2) Ak sa žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia podľa § 77 ods. 7.

(3) Ak sa žiadateľovi o výmenu vodičského preukazu a o obnovenie vodičského preukazu vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá vodičský preukaz.

(4) Ak sa žiadateľovi o zaevidovanie vozidla alebo o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydajú príslušné doklady, a ak je to potrebné, aj tabuľka s evidenčným číslom.

(5) Odvolanie nemá odkladný účinok proti rozhodnutiu o

a) zadržaní vodičského preukazu podľa § 70 ods. 7 a § 71 ods. 5 až 7,
b) udelení vodičského oprávnenia,
c) odobratí vodičského oprávnenia,
d) obmedzení vodičského oprávnenia,
e) zrušení vodičského oprávnenia,
f) preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu,
g) preskúmaní psychickej spôsobilosti a o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov,
h) preskúšaní odbornej spôsobilosti.
i) povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.43a)

(6) Správny poriadok sa nepoužije na

a) vydanie povolenia podľa § 40 ods. 3,
b) odstránenie prekážky cestnej premávky,
c) vydanie osobitného označenia vozidla,
d) určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tohto zákona,
e) vydanie poverenia na zastavovanie vozidiel,
f) výkon oprávnení policajta pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
g) zadržanie vodičského preukazu podľa § 70 ods. 1, 2, 5 a 8 a § 71 ods. 1,
h) zadržanie osvedčenia o evidencii časti I alebo časti II, technického osvedčenia vozidla,
evidenčného dokladu vydaného v cudzine a tabuľky s evidenčným číslom,
i) vydanie preukazu skúšobného komisára a jeho odobratie,
j) vzdanie sa vodičského oprávnenia,
k) preskúmanie zdravotnej spôsobilosti, preskúmanie psychickej spôsobilosti, preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobenie sa doškoľovaciemu kurzu, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a podrobenie sa odbornému poradenstvu podľa § 92 ods. 8 písm. b),
l) vrátenie vodičského oprávnenia alebo zrušenie obmedzenia vodičského oprávnenia,
m) obnovenie vodičského preukazu,
n) výmenu vodičského preukazu,
o) pridelenie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C podľa § 127 ods. 13,
p) odloženie veci podľa § 139c,
q) povolenie výnimky podľa § 140,
r) vyradenie vozidla z evidencie podľa § 120 ods. 3,
s) uloženie povinnosti zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6.

(7) V konaniach podľa § 138 až 139e môže na žiadosť účastníka konania, ktorý je právnickou osobou, alebo s jeho súhlasom správny orgán postúpiť vec na vybavenie inému vecne príslušnému správnemu orgánu toho istého stupňa, v obvode ktorého má

a) účastník konania sídlo, organizačnú zložku alebo prevádzkareň alebo
b) osoba zastupujúca účastníka konania trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
72) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK