Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
ŠTVRTÁ HLAVA - SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§134. Výroba tlačív dokladov a tabuliek s evidenčným číslom a manipulácia s nimi
Tabuľku s evidenčným číslom a čistopisy tlačív dokladov podľa tohto zákona môže vyrábať alebo s nimi manipulovať len právnická osoba za podmienok určených ministerstvom vnútra; manipulovať s tlačivami dokladov a tabuľkami s evidenčným číslom môže aj právnická osoba, ktorej ich vydal orgán Policajného zboru podľa tohto zákona.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK