Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
PIATY ODDIEL - VODIČSKÉ PREUKAZY
§97a. Výmena a obnovenie vodičského preukazu v cudzine
(1) Žiadosť o výmenu vodičského preukazu alebo žiadosť o obnovenie vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska možno podať aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí; ustanovenia § 96 a 97 sa vzťahujú primerane.

(2) Vodičský preukaz vyhotovený na základe žiadosti podanej podľa odseku 1 sa doručí na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá žiadosť podala, jej blízka osoba44) alebo iná osoba na základe osvedčenej plnej moci. V odôvodnenom prípade môže zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí vodičský preukaz doručiť na adresu určenú žiadateľom, ak o to žiadateľ požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie vodičského preukazu žiadateľom.
44) § 116 Občianskeho zákonníka.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK