Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
SIEDMA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§138. Správne delikty
(1) Orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

a) prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa podmienky na cestnú premávku ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,6)
b) bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla alebo poruší osobitné povinnosti v súvislosti s naložením a upevnením nákladu,71ac),
c) prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej je pre také vozidlo jazda obmedzená alebo zakázaná,
d) neodstráni prekážku cestnej premávky,
e) zverí vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa ustanovené podmienky na jeho vedenie, nemá pri sebe doklady ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená,
f) nezabezpečí, aby sa na jazdu pribral potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak je mu vopred známe, že to bude vyžadovať bezpečnosť cestnej premávky,
g) prikáže alebo dovolí neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy, alebo prikáže alebo dovolí, aby sa také typické zvukové znamenie, zvláštne výstražné svetlo alebo zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby neoprávnene použilo,
h) prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením možno zameniť za vozidlo podľa § 6 ods. 4,
i) v súvislosti s konaním o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok neoznámi osobné údaje osoby, ktorej zveril vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresa,
j) poruší ustanovené alebo určené podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o tlačivách dokladov a tabuliek s evidenčným číslom vydaných orgánom Policajného zboru alebo o manipulácii s nimi,
k) nesplní povinnosť podľa § 43,
l) poruší alebo si nesplní povinnosť podľa § 60,
m) nesplní povinnosť podľa § 90,
n) nesplní povinnosť podľa § 91 ods. 8 a 9, a § 91a ods. 5,
o) nesplní povinnosť podľa § 114 ods. 2, § 116 ods. 3 a 8, § 117 ods. 1, § 119a ods. 8 a § 131,
p) nesplní povinnosť podľa § 143 ods. 15.

(2) Pokutu do 7 000 eur uloží orgán Policajného zboru, ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa dopustí porušenia niektorej z povinností podľa odseku 1 opätovne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(3) Ministerstvo vnútra uloží pokutu do 17 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ak poruší podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o výrobe tabuliek s evidenčným číslom alebo o manipulácii s nimi, na ktorých výrobu alebo manipuláciu je potrebné povolenie ministerstva vnútra, alebo osobe, ktorá takéto tabuľky s evidenčným číslom vydávané podľa tohto zákona vyrába alebo s nimi bez povolenia manipuluje.

(4) Ak bol viacerými konaniami spáchaný jeden alebo viaceré správne delikty podľa odsekov 1 až 3, každé konanie sa prejedná samostatne.

(5) Ak je nepochybné, že právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sa správneho deliktu podľa odseku 1 dopustila, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení pokuty za správny delikt. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(6) Osoba uvedená v odseku 5 môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní. Osobe uvedenej v odseku 5 nemožno uložiť vyššiu výmeru sankcie, než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednávaní správneho deliktu nezistia nové podstatné skutkové okolnosti.

(7) Rozkaz, proti ktorému nebol osobou uvedenou v odseku 5 včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty.
6) Zákon č. 106/2018 Z. z.
71ac) § 69 zákona č. 106/2018 Z. z.
Celkom: 2 Na stránke: 1 Strán: 2 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK