Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
DRUHÁ ČASŤ - PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
TRETIA HLAVA - PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU
§48. Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
(1) Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného automobilu možno len pri preprave príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície a obecnej polície, Horskej záchrannej služby, členov stráže prírody a zamestnancov organizácie ochrany prírody28aa) pri plnení ich úloh a iných osôb pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva alebo pri živelnej pohrome.

(2) Nákladný automobil, v ktorého ložnom priestore sa prepravujú osoby podľa odseku 1, smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení nákladného automobilu najmenej dvojročnú prax. Počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší ako 30. Preprava osôb v prípojnom vozidle nákladného automobilu je zakázaná.

(3) Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného automobilu nesmú počas jazdy stáť, vykláňať sa, nechať vyčnievať predmety z vozidla ani inak ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky; dbá na to osoba, ktorú z prepravovaných osôb určí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič.
28aa) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Celkom: 3 Na stránke: 1 Strán: 3 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK