Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§143e. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1) Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 možno používať do 30. júna 2016.

(2) Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla do 31. decembra 2015, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30. júna 2016 o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tabuľky s evidenčným číslom sa evidujú ako odcudzené.

(3) Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla do 31. decembra 2015, je povinná pri žiadosti o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ predložiť aj osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané k osvedčeniu o evidencii časti II.

(4) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, ktorému uplynula lehota dočasného vyradenia vozidla do 31. decembra 2015, je povinný do 29. februára 2016 písomne požiadať orgán Policajného zboru o opätovné zaradenie vozidla do evidencie, dočasné vyradenie vozidla z evidencie, prevod držby vozidla na inú osobu alebo o vyradenie vozidla z evidencie.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK