Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§143f. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2019
Ustanovenie § 91a ods. 1 sa vzťahuje na osobu, ktorej bolo vodičské oprávnenie udelené od 1. decembra 2019.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK