Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§143g. Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
  1. Ministerstvo vnútra môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov a žiadostí súvisiacich s evidenciou vozidiel.

  2. Platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, dokladu o zdravotnej spôsobilosti, dokladu o psychickej spôsobilosti, vodičského preukazu vrátane jeho platnosti pre skupinu vodičského oprávnenia, tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a dokladu vydaného k tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom, ktorá uplynula alebo uplynie počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022, sa predlžuje do 30. júna 2023.

  3. Lehoty súvisiace so skúškou z odbornej spôsobilosti alebo osobitnou skúškou, lehoty určené v rozhodnutiach podľa § 91 a lehota podľa § 91 ods. 4 tretej vety počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022, neplynú.

  4. Počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022, neplatí pre držiteľa vodičského oprávnenia povinnosť podľa § 87 ods. 4 a pre držiteľa vodičského preukazu vydaného v štáte dohovoru povinnosť podľa § 104 ods. 4. Ten, kto si nesplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný si ju splniť do 30. júna 2023.

  5. Počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022, neplatia pre vlastníka vozidla, držiteľa vozidla a osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinnosti podľa šiestej časti druhej hlavy a § 131. Vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, ktorý si nesplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný si ju splniť do 30. júna 2023, ak mu táto povinnosť nezanikla.

  6. Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla nie je povinný odovzdať vydané osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel počas krízovej situácie, najneskôr však do 31. augusta 2022. Ak bolo vozidlo dočasne vyradené z evidencie počas krízovej situácie, opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla je oslobodené od správneho poplatku.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK