Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§143. Prechodné ustanovenia
(1) Výnimky udelené podľa § 127 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách zostávajú v platnosti do doby v nich vyznačenej.

(2) Na konanie podľa zákona uvedeného v odseku 1 začaté a právoplatne neukončené pred 1. februárom 2009 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(3) Tabuľky s evidenčným číslom vydávané od 1. apríla 1997 zostávajú v platnosti.

(4) O vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom podľa § 123 ods. 11 nemôže požiadať držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla, ktoré malo pridelené podľa doterajších predpisov osobitné evidenčné číslo obsahujúce písmeno X na prvom mieste za skratkou okresu.

(5) Na technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii časť I a časť II vozidla vydané pred 1. februárom 2009 sa použijú ustanovenia o osvedčení o evidencii časť I a časť II uvedené v § 116 ods. 1, 2, 4, 5, 9 a 11, § 117 ods. 1, 2, 7 a 8, § 118 ods. 1, § 119 ods. 1.

(6) Orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla najneskôr do 31. októbra 2009 predloží čestné vyhlásenie o tom, že takéto vozidlo už fyzicky neexistuje; v čestnom vyhlásení uvedie spôsob zániku vozidla.

(7) Doklady o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za doklady vydané podľa tohto zákona.

(8) Vodiči, ktorí podľa doterajších predpisov neboli povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu a podľa tohto zákona sú povinní sa mu podrobiť, sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu prvýkrát do 31. mája 2010.

(9) Psychickú spôsobilosť môže do 31. mája 2011 posudzovať aj psychológ so špecializáciou klinická psychológia, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.

(10) Vodičské oprávnenia udelené pred 1. februárom 2009 zostávajú v platnosti.

(11) Vodičské preukazy vydávané od 1. januára 1993 zostávajú v platnosti. Vodičské preukazy podľa doterajších predpisov sa vydávajú do doby vyčerpania ich skladových zásob.

(12) Medzinárodné vodičské preukazy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia doby ich platnosti. Medzinárodné vodičské preukazy podľa doterajších predpisov sa vydávajú do doby vyčerpania ich skladových zásob.

(13) Osobitné označenia vozidiel vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.

(14) Obmedzenie rozsahu vodičského oprávnenia vyznačené vo vodičskom preukaze na základe doterajších predpisov zostáva v platnosti.

(15) Príslušný cestný správny orgán zabezpečí zosúladenie už umiestnených dopravných značiek a dopravných zariadení podľa podmienok ustanovených týmto zákonom do 31. decembra 2019; zosúladenie iných vecí umiestnených na ceste a pri ceste zabezpečí ich vlastník.

(16) Poverenia na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti vydané pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej.
Celkom: 3 Na stránke: 1 Strán: 3 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK