Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§. Poznámky pod čiarou
1) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2) § 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 240/2005 Z. z.
4) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad § 8 ods. 1 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z.
6) Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 6 a 7, § 52 ods. 7, § 70 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.
8) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 8 a 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a) § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9) § 130 ods. 5 Trestného zákona.
10) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
11) Príloha č. 1 časť B bod 10 písm. a) k zákonu č. 725/2004 Z. z.
12) Príloha č. 1 časť B bod 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
14) § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2005 Z. z., § 16 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
15) Napríklad § 81 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
16) § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z.
17) Napríklad zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.
19) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.
20) Príloha č. 1 časť B body 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
20a) Príloha č. 1 časť B body 2 a 3 k zákonu č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20b) § 5 ods. 5 vyhlášky č. 464/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 9/2015 Z. z.
21) Príloha č. 1 časť B bod 5 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
22) § 21 zákona č. 56/2012 Z. z.
23) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.
24) § 34 zákona č. 56/2012 Z. z.
24a) § 11 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25) § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
26) § 22 zákona č. 725/2004 Z. z.
27) § 9 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
28) § 17 a 55 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28a) § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
28aa) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29) § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30) § 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
31) § 125 Trestného zákona.
31a) § 11 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33) § 123 ods. 3 Trestného zákona.
33a) § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
33b) § 5 ods. 5 a 9 zákona č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34) Napríklad rozhodnutie Rady č. 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy spoločenstva o cestných nehodách (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993).
35) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35a) § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36) Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 77d zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 250/2011 Z. z.
36a) § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37) § 58 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
37a) § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.
38) § 88a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
39) § 21 a 24 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40) Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov.
41) § 23 ods. 4 a 7 zákona č. 725/2004 Z. z.
41a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41b) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z.
43) § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.
43a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
43b) § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 93/2005 Z. z.
44) § 116 Občianskeho zákonníka.
45) § 73 Trestného zákona.
45a) § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
45b) Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z. z.).
46) § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2013 Z. z.
47) § 25 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 725/2004 Z. z.
48) § 25 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49) § 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50) § 84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.
51) § 51 ods. 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
52) § 69 ods. 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
53) § 97 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z.
53a) § 60 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.
54) § 99 písm. o) a § 101 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z.
54a) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.
55) § 17 zákona č. 381/2001 Z. z.
56) § 14 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
57) § 11 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
57a) § 5 ods. 13, § 6 ods. 7 a § 7 ods. 9 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
58) Napríklad § 588 a 658 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 409 Obchodného zákonníka, § 46 až 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
59) § 16a ods. 5 písm. a) alebo ods. 12 písm. a) alebo § 16b ods. 6 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 548/2007 Z. z.
59a) Oslobodenie k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
59b) Prvý bod poznámok k položke 65 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
59c) Napríklad § 212 Civilného sporového poriadku, § 203 Civilného mimosporového poriadku.
60) § 17 ods. 10 zákona č. 725/2004 Z. z.
61) § 84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z. § 85 ods. 6 písm. b) alebo d) a § 85 ods. 7 písm. b) alebo d) vyhlášky č. 578/2006 Z. z.
62) § 84 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z. § 85 ods. 5 písm. d) vyhlášky č. 578/2006 Z. z.
63) § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 205/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám v znení nariadenia vlády č. 172/2007 Z. z.
63b) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
63c) § 101 písm. c) štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
65) § 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
66) § 64 ods. 2 písm. d) a § 65 ods. 1 písm. o) zákona č. 79/2015 Z. z.
66a) § 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
66b) § 60 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 79/2015 Z. z.
67) § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
68) Príloha č. 1 časť B body 2 až 5 a 8 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
69) § 14 až 16d a 23a zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70) Príloha č. 1 časť B bod 10 písm. a
) a bod 11 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 71) § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
71a) Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 187 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
72) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK