Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
SIEDMY ODDIEL - EVIDENCIA VODIČOV
§109. Poskytovanie informácií z evidencie vodičov
(1) Informácie z evidencie vodičov sa poskytujú štátnym orgánom, obciam a vyšším územným celkom v rozsahu ich pôsobnosti; ministerstvu dopravy, krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, okresným úradom dopravy, Železničnej polícii, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a Slovenskej informačnej službe sa tieto údaje poskytujú diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom.

(2) Fyzickej osobe sa v požadovanom rozsahu poskytne informácia o údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú v evidencii vodičov.

(3) O inej osobe sa z evidencie vodičov poskytne informácia, ak s tým táto osoba vopred vyslovila súhlas.

(4) Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru.

(5) Informácia z evidencie vodičov, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(6) Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie vodičov poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.

(7) Ministerstvo vnútra umožňuje iným členským štátom Európskej únie prístup do evidencie vodičov s cieľom vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a vodičských oprávneniach45b) na základe zadania týchto údajov:
a) číslo vodičského preukazu,
b) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.

(8) Ministerstvo vnútra poskytuje inému členskému štátu Európskej únie podľa odseku 7 údaje v rozsahu
a) číslo vodičského preukazu a jeho stav,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa vodičského preukazu,
c) orgán, ktorý vydal vodičský preukaz,
d) dátum vydania vodičského preukazu,
e) dátum platnosti vodičského preukazu,
f) udelené vodičské oprávnenie a jeho stav.
35) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45b) Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z. z.).
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK