Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
SIEDMY ODDIEL - EVIDENCIA VODIČOV
§108. Poskytovanie informácií pre evidenciu vodičov
(1) Súd, ktorý rozhodol o vine za spáchaný trestný čin v súvislosti s vedením vozidla alebo uložil ochranné liečenie,45) je povinný túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, ktorej sa to týka, a to najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v takej veci. Ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky pobyt, sa takéto údaje oznámia orgánu Policajného zboru podľa sídla súdu, ktorý sankciu uložil.

(2) Orgán, ktorý rozhodol o vine za spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, je povinný túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta objasnenia priestupku, a to najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v takej veci; to neplatí, ak túto skutočnosť evidoval v evidencii vodičov orgán, ktorý rozhodol o vine.

(3) Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo osoby s výnimkou takej osoby, ktorá nemá rodné číslo pridelené, ktorej sa oznámenie týka,
b) adresu pobytu,
c) právnu kvalifikáciu porušenia pravidiel cestnej premávky,
d) druh a výšku trestu alebo sankcie, ktorá bola uložená.

(4) Údaje o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 4 sa vedú v evidencii vodičov päť rokov od vykonania sankcie za priestupok, od vykonania trestu za spáchaný trestný čin a od uplynutia doby ochranného liečenia alebo od skončenia platnosti inštruktorského preukazu; údaje o porušení pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie sa vedú 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sa tieto údaje natrvalo zničia.

(5) Pri úkonoch spojených s udelením vodičského oprávnenia alebo vydaním vodičského preukazu je orgán Policajného zboru oprávnený prostredníctvom ministerstva vnútra vykonávať automatizované vyhľadávanie údajov o vodičských preukazoch a vodičských oprávneniach45b) v evidenciách iných členských štátov Európskej únie na základe zadania týchto údajov:
a) číslo vodičského preukazu alebo
b) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo držiteľa vodičského preukazu.

(6) Posudzujúci lekár, psychiater alebo posudzujúci psychológ môže zasielať údaje podľa § 107 ods. 2 písm. g) aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinný údaje v potvrdení podľa § 77 ods. 5 alebo v doklade podľa § 89 ods. 2 a 3, § 91 ods. 13 a 14 a § 91a ods. 7 podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom;64) doklad podľa § 90 ods. 1 a 2 sa v takom prípade vyhotovuje len v jednom výtlačku, ktorý sa vydá posudzovanej osobe, a doklad podľa § 91 ods. 8 sa nevyhotovuje. Na účely elektronického zasielania údajov je posudzujúci lekár, psychiater alebo posudzujúci psychológ povinný vopred požiadať orgán Policajného zboru o zaevidovanie do elektronickej služby.
45) § 73 Trestného zákona.
45b) Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z. z.).
64) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK