Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠTVRTÁ ČASŤ - OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY
§72a. Osobitné ustanovenia o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom, ak pokuta uložená za správny delikt držiteľa vozidla podľa § 139a alebo § 139h, za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku výberu mýta41aa) alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky41ab) nebola zaplatená

a) po lehote podľa § 139b ods. 5 alebo podľa osobitného prepisu41ac) alebo
b) na mieste vydania bloku na pokutu podľa § 139h ods. 1 alebo podľa osobitného predpisu.41ad)

(2) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom aj vtedy, ak bola vodičovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6 alebo podľa osobitného predpisu41ae) a neurobil tak na mieste.

(3) Policajt môže určiť najbližšie miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla s ohľadom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v primeranej vzdialenosti od miesta zastavenia, a prikázať vodičovi jazdu na toto miesto.

(4) Ak je pokuta uvedená v odseku 1 preukázateľne zaplatená alebo peňažná záruka uvedená v odseku 2 preukázateľne zložená, zadržaný doklad a tabuľka s evidenčným číslom sa bezodkladne vrátia držiteľovi vozidla, prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty alebo zložení peňažnej záruky dozvedel. Na účely prevzatia zadržaného dokladu alebo tabuľky s evidenčným číslom je osoba, ktorá žiada o ich vrátenie, povinná dostaviť sa na orgán Policajného zboru.

(5) Ak orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vozidla nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní uvedenom v odseku 1 alebo nezložil peňažnú záruku v inom konaní uvedenom v odseku 2, orgán Policajného zboru vráti zadržaný doklad a tabuľku s evidenčným číslom až potom, čo sa dozvie o zaplatení všetkých pokút podľa odseku 1 a zložení všetkých peňažných záruk podľa odseku 2.

(6) Na zadržanie dokladov a tabuľky s evidenčným číslom podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje § 72 ods. 3 prvá veta a ods. 4 až 6 s tým, že orgán Policajného zboru zašle evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine orgánu, ktorý vozidlo eviduje, po uplynutí 30 dní od ich zadržania.

(7) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bola držba vozidla po uložení pokuty uvedenej v odseku 1 preukázateľne prevedená na inú osobu.

41aa) § 28 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41ab) § 10a zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 266/2016 Z. z.
41ac) § 29 ods. 9 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
41ad) § 33 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
41ae) § 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
§ 15 ods. 6 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 393/2019 Z. z.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK