Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
ŠTVRTÁ HLAVA - SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§136. Osobitné ustanovenia o niektorých vozidlách
(1) Ustanovenia šiestej časti tohto zákona okrem § 126 a § 132 ods. 1 sa nevzťahujú na vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku v jeho pôsobnosti, na vozidlá ozbrojených síl, Vojenského spravodajstva, vybrané vozidlá Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, vozidlá hasičských jednotiek5a) určené na základe dohody Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s ich vlastníkmi, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Slovenskej informačnej služby, ktoré prideľujú svojim vozidlám evidenčné čísla, tabuľky s evidenčnými číslami a príslušné doklady, pričom majú oprávnenia obdobné ako orgán Policajného zboru. Orgánom podľa predchádzajúcej vety vydáva tabuľky s evidenčnými číslami a príslušné čistopisy dokladov, okrem tabuliek s osobitným evidenčným číslom podľa § 126 ods. 3 písm. b), ministerstvo vnútra.

(2) Vozidlám zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu počas svojho pôsobenia v Slovenskej republike, môže prideliť evidenčné číslo a vydať tabuľku s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii časť I a časť II aj ministerstvo vnútra, pričom má oprávnenia obdobné ako orgán Policajného zboru.

(3) Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla staršieho ako 30 rokov požiada pri evidenčnom úkone o vrátenie pôvodného dokladu o evidencii, orgán Policajného zboru vyznačí na tomto doklade jeho neplatnosť a vráti ho vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK