Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
DRUHÁ HLAVA - OPRÁVNENIE NA VEDENIE ELEKTRIČKY A TROLEJBUSU
§110. Oprávnenie na vedenie električky a autobusu
(1) Oprávnením na vedenie električky alebo trolejbusu sa na účely tohto zákona rozumie osobitné oprávnenie vodiča električky alebo trolejbusu podľa osobitného predpisu. 46)

(2) Vodič trolejbusu musí byť okrem osobitného oprávnenia podľa odseku 1 aj držiteľom príslušného vodičského oprávnenia podľa § 75.
46) § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2013 Z. z..
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK