Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
ŠIESTY ODDIEL - VODIČSKÝ PREUKAZ VYDANÝ V CUDZINE
§105. Obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru
(1) Orgán Policajného zboru po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý je neplatný podľa § 104 ods. 5 alebo § 106 ods. 1, pričom podmienkou pre uznanie skupiny vodičského oprávnenia udeleného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je dosiahnutie minimálneho veku podľa § 103.

(2) Na obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru sa vzťahuje § 104 ods. 2, 3, 7 až 9 a 12.

(3) Obnoveniu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý je neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. e), vždy predchádza preverenie údajov o takomto vodičskom preukaze na príslušnom orgáne štátu, ktorý ho vydal, inak nemožno vodičský preukaz obnoviť.

(4) Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný predložiť vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru; to neplatí ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. e). Žiadateľ je ďalej povinný splniť podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a), c), h) až p), § 94 ods. 1 a § 95 ods. 2 písm. a), b) a d). Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je okrem toho povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz vydal, o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz s vodičským oprávnením v ňom uvedeným spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a osvedčený preklad vodičského preukazu, ak nejde o prípad podľa § 106 ods. 1 písm. e); to neplatí, ak údaje potrebné na obnovenie vodičského preukazu možno preveriť automatizovaným vyhľadávaním údajov podľa § 108 ods. 5.

(5) Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o obnovenie, vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu; to neplatí ak je vodičský preukaz neplatný podľa § 106 ods. 1 písm. e).

(6) Orgán Policajného zboru pri obnovení vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru vráti vodičský preukaz, ktorý bol obnovený, orgánu štátu, ktorý ho vydal, s uvedením dôvodu jeho vrátenia, dátumu jeho obnovenia a čísla vydaného vodičského preukazu. Ak bol vodičský preukaz obnovený z dôvodu jeho neplatnosti podľa § 106 ods. 1 písm. e), orgán štátu, ktorý ho vydal, sa len upovedomí o dôvode obnovenia vodičského preukazu, dátume jeho obnovenia, čísle vydaného vodičského preukazu v Slovenskej republike a iných prípadných skutočnostiach, ktoré s obnovením vodičského preukazu súvisia.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK