Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
PIATY ODDIEL - VODIČSKÉ PREUKAZY
§100. Neplatnosť vodičského preukazu
(1) Vodičský preukaz je neplatný, ak

a) uplynula jeho platnosť,
b) obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
c) meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
d) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
e) držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie.
f) za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3.

(2) Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak

a) jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,
b) jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) bol vydaný v rozpore so zákonom,
d) sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,
e) vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.

(3) Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie 45) alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

(4) Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie je splnená povinnosť podľa § 89 ods. 1; alebo § 91 ods. 6 alebo ak je zadržaný podľa § 70 ods. 5.
45) § 73 Trestného zákona
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK