Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
PIATY ODDIEL - VODIČSKÉ PREUKAZY
§101. Medzinárodný vodičský preukaz
(1) Medzinárodný vodičský preukaz vydá orgán Policajného zboru len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike. Príslušný na vydanie medzinárodného vodičského preukazu je orgán Policajného zboru podľa § 95 ods. 1; medzinárodný vodičský preukaz podľa odseku 6 písm. a) a b) môže byť vydaný súčasne.

(2) Osobné údaje o držiteľovi medzinárodného vodičského preukazu sa zapisujú pod nasledujúcimi číselnými kódmi

1. priezvisko,
2. meno,
3. miesto narodenia,
4. dátum narodenia,
5. obec pobytu.

(3) Medzinárodný vodičský preukaz neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území Slovenskej republiky.

(4) Neplatný je ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu alebo ktorého vodičský preukaz je neplatný.

(5) Povinnosti držiteľa vodičského preukazu ustanovené týmto zákonom sa primerane vzťahujú aj na držiteľa medzinárodného vodičského preukazu. Žiadateľ o vydanie medzinárodného vodičského preukazu je povinný predložiť fotografiu tváre, ktorá musí byť vyhotovená v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov predložiť fotografiu tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval jeho identifikáciu. Fotografia tváre musí byť ostrá, neretušovaná s rozmermi 3, 5 cm x 4, 5 cm, vyhotovená na hladkom, lesklom polokartóne, s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno, so svetlým pozadím. Podať žiadosť o vydanie medzinárodného vodičského preukazu môže aj iná osoba, ak ju na tento úkon písomne splnomocnil držiteľ vodičského preukazu s osvedčeným vlastnoručným podpisom. Podať žiadosť o vydanie medzinárodného vodičského preukazu môže aj osoba blízka44) držiteľovi vodičského oprávnenia, pričom na tento úkon sa nevyžaduje písomné plnomocenstvo držiteľa vodičského preukazu

(6) Orgán Policajného zboru vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa

a) Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (ďalej len „Ženevský dohovor“) alebo
b) Viedenského dohovoru.

(7) Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru sa vydáva s platnosťou na 3 roky a medzinárodný vodičský preukaz podľa Ženevského dohovoru sa vydáva s platnosťou na 1 rok.

(8) Vzor medzinárodného vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
44) § 116 Občianskeho zákonníka.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK