Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
SIEDMY ODDIEL - EVIDENCIA VODIČOV
§107. Evidencia vozidiel
(1) Evidencia vodičov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o vodičských oprávneniach, vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch a poskytovania údajov z tejto evidencie.

(2) V evidencii vodičov sa vedú o držiteľoch vodičského oprávnenia údaje v rozsahu

a) meno, priezvisko, prípadne titul,
b) rodné číslo,
c) dátum a miesto narodenia,
d) adresa pobytu,
e) údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky, pri vedení vozidla, s nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a s porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave 37a)
f) údaje o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, v rozsahu evidenčné číslo dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti, dátum vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti, meno posudzujúceho lekára a posudzujúceho psychológa, ktorí vydali doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, a závery lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia,
g) údaje o zdravotnej a psychickej spôsobilosti zaslané podľa § 90 ods. 4,
h) údaje o čísle povolenia alebo číslo licencie Spoločenstva, 45a) ak sa priestupku dopustí vodič vozidla podniku cestnej dopravy,
i) údaje o udelených vodičských oprávneniach a údaje o neudelení, odobratí, obmedzení alebo zrušení vodičských oprávnení, o ich vrátení alebo zrušení ich obmedzení,
j) údaje o vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch,
k) podpis a podoba tváre v digitálnej forme podľa § 95 ods. 2,
l) údaje o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorského preukazu.

(3) V evidencii vodičov sa ďalej vedú

a) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá žiadala o udelenie vodičského oprávnenia a ktorej sa toto oprávnenie neudelilo,
b) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá bez vodičského oprávnenia viedla motorové vozidlo.
c) údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá sa dopustila priestupku súvisiaceho s porušením pravidiel cestnej premávky iného ako uvedeného v odseku 2 písm. e),
d) meno, priezvisko a rodné číslo osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2.
32) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37a)§ 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.
45a) § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
Celkom: 2 Na stránke: 1 Strán: 2 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2  
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK