Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
SIEDMA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
§139h. Blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla
(1) Za správny delikt držiteľa vozidla môže policajt uložiť pokutu v blokovom konaní, ak pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zistí, že vozidlom bola v minulosti porušená povinnosť držiteľa vozidla podľa § 6a a nebolo v tom čase možné zistiť údaje o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 139f ods. 2 písm. a) a b) alebo sa rozkaz považuje za nevydaný podľa § 139d ods. 1 a držiteľ vozidla alebo vodič je ochotný blokovú pokutu zaplatiť.

(2) V blokovom konaní podľa odseku 1 sa ukladá pokuta vo výške dvoch tretín pokuty podľa § 139a.

(3) Proti blokovému konaniu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

(4) Bloky na ukladanie pokút vydáva ministerstvo vnútra. Do bloku na ukladanie pokút sa zapisujú údaje o

a) vozidle a jeho držiteľovi,
b) osobe preberajúcej blok na pokutu,
c) skutku,
d) výške uloženej pokuty.

(5) Ak nemôže držiteľ vozidla alebo vodič zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s údajmi podľa odseku 4 a s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku držiteľ vozidla alebo vodič potvrdí svojím podpisom.

(6) Ak správny delikt držiteľa vozidla nemožno prejednať v blokovom konaní, policajt je oprávnený uložiť držiteľovi vozidla alebo vodičovi povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške pokuty podľa § 139a; to neplatí, ak bola držba vozidla po porušení povinnosti držiteľa vozidla podľa § 6a preukázateľne prevedená na inú osobu. Policajt držiteľovi vozidla alebo vodičovi o zložení peňažnej záruky vydá potvrdenie, ktoré obsahuje dôvod uloženia povinnosti zložiť peňažnú záruku, jej výšku a údaje o bankovom účte, na ktoré sa peňažná záruka vráti.

(7) Peňažná záruka prepadne v prospech štátu, ak

a) vodič nepredloží policajtovi hodnoverný doklad s údajmi o držiteľovi vozidla a o vozidle podľa § 139f ods. 2 písm. a) a b),
b) nebolo možné začať konanie o správnom delikte držiteľa vozidla z iného dôvodu, ako je uvedené v § 139c ods. 1,
c) pokuta v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a nebola uložená z iného dôvodu, ako je uvedené § 139c ods. 1, alebo
d) pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a nebola uhradená do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(8) Policajt, ktorému vodič predloží doklad podľa odseku 7 písm. a), tieto údaje bezodkladne zašle orgánu Policajného zboru príslušnému na konanie o správnom delikte držiteľa vozidla.

(9) Prepadnutím peňažnej záruky podľa odseku 7 písm. d) sa pokuta uložená v súvislosti s porušením povinnosti podľa § 6a považuje za uhradenú.

(10) Peňažná záruka, ktorá neprepadne v prospech štátu, sa bezodkladne vráti.

(11) Prijaté peňažné záruky sa sústreďujú na samostatnom účte,72) z ktorého sa aj realizuje ich vrátenie alebo prepadnutie.
72) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK