Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
DRUHÁ ČASŤ - PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
TRETIA HLAVA - PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU
§45. Preprava osôb
(1) Vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám. Každá prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza. Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič, alebo ním poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí ak ide o pravidelnú verejnú dopravu osôb.

(2) Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvaním na miestach, kde by boli ohrozené, a vyhadzovaním predmetov z vozidla.
Celkom: 7 Na stránke: 1 Strán: 7 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6   7  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK