Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
TRETIA ČASŤ - DOPRAVNÉ NEHODY A EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD
DRUHÁ HLAVA - EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD
§67. Evidencia dopravných nehôd
(1) Evidencia dopravných nehôd je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu, 32) ktorý sa vedie na účely získavania informácií o stave dopravnej nehodovosti na území Slovenskej republiky a poskytovania údajov z tejto evidencie.

(2) Na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd sa považuje za

a) usmrtenú osobu osoba, ktorá zomrela pri dopravnej nehode alebo na jej následky najneskôr do 24 hodín po dopravnej nehode,
b) ťažko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ťažkú ujmu na zdraví, 33)
c) ľahko zranenú osobu osoba, ktorá pri dopravnej nehode utrpela inú ujmu na zdraví ako ťažkú, okrem prípadov jednorazového ošetrenia, ktoré si nevyžaduje odborné ošetrenie alebo práceneschopnosť,
d) škodu ujma, ktorá vznikla na vozidle alebo na inom majetku pri dopravnej nehode alebo v súvislosti s ňou, ktorej výšku určí odhadom policajt, ktorý vykonáva obhliadku miesta dopravnej nehody.

(3) V evidencii dopravných nehôd sa vedú osobné údaje o účastníkoch dopravných nehôd v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo, adresa pobytu, údaje o vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode, údaje o ceste v mieste a čase dopravnej nehody, časové, lokačné a doplňujúce údaje o dopravnej nehode.

(4) O účastníkoch dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a) ich stav a správanie sa v čase dopravnej nehody vrátane prípadného ovplyvnenia alkoholom alebo inou návykovou látkou,
b) ich umiestnenie vo vozidlách v čase dopravnej nehody,
c) použitie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení,
d) následky dopravnej nehody na ich živote a zdraví,
e) poskytnutie prvej pomoci,
f) spôsob ich vyslobodenia z vozidla po dopravnej nehode.

(5) O vodičovi, ktorý bol účastníkom dopravnej nehody, sa v evidencii dopravných nehôd evidujú okrem údajov podľa odseku 4 aj udelené skupiny vodičských oprávnení a dátum udelenia vodičského oprávnenia na motorové vozidlo, ktoré viedol.

(6) O vozidle zúčastnenom na dopravnej nehode sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a) druh vozidla,
b) štát, v ktorom je vozidlo evidované,
c) značka, obchodný názov, typ, dátum prvej evidencie vozidla, evidenčné číslo vozidla, evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II alebo technického osvedčenia vozidla, dátum vykonania poslednej pravidelnej technickej kontroly a jej platnosť, farba vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN,
d) údaje o spôsobe a druhu využívania vozidla,
e) spresňujúce údaje o vozidle, napríklad najväčšia prípustná celková hmotnosť, vybavenie bezpečnostnými pásmi alebo inými zadržiavacími zariadeniami, počet miest na sedenie, počet miest na státie, počet lôžok,
f) doplňujúce údaje o vozidle, napríklad preprava nadrozmerného alebo nebezpečného nákladu, jazda s právom prednostnej jazdy,
g) postavenie vozidla na ceste pred dopravnou nehodou a po nej vrátane údajov o brzdných stopách,
h) následky dopravnej nehody na vozidle a náklade vrátane odhadu škody spôsobenej dopravnou nehodou,
i) obchodné meno poisťovateľa vozidla a číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „potvrdenie o poistení zodpovednosti“), číslo potvrdenia o hraničnom poistení alebo číslo zelenej karty.

(7) O ceste v mieste a čase dopravnej nehody sa v evidencii dopravných nehôd eviduje

a) kategória, trieda, číselné označenie cesty a počet jazdných pruhov na ceste,
b) ďalšie spresňujúce údaje o mieste dopravnej nehody, napríklad označenie križovatky alebo kilometrovník cesty, zóny s obmedzením cestnej premávky,
c) stavebný a dopravno-technický stav cesty,
d) druh a stav povrchu vozovky,
e) situovanie dopravnej nehody na ceste,
f) prekážka.

(8) V evidencii dopravných nehôd sa evidujú tieto časové, lokačné a doplňujúce údaje:

a) miesto, dátum a čas dopravnej nehody,
b) druh dopravnej nehody, napríklad zrážka s idúcim vozidlom, zaparkovaným vozidlom, pevnou prekážkou, chodcom, cyklistom alebo so zvieraťom,
c) druh zrážky idúcich vozidiel, napríklad čelná, bočná alebo zozadu,
d) zavinenie dopravnej nehody,
e) hlavné príčiny dopravnej nehody, napríklad neprimeraná rýchlosť jazdy, nesprávne predchádzanie, nedanie prednosti v jazde, nesprávny spôsob jazdy alebo technická porucha vozidla,
f) poveternostné podmienky v mieste dopravnej nehody,
g) viditeľnosť a rozhľadové pomery v mieste dopravnej nehody,
h) riadenie cestnej premávky vrátane najvyššej dovolenej rýchlosti,
i) špecifické miesta a objekty v mieste dopravnej nehod,
j) fotodokumentácia situácie a následkov na mieste dopravnej nehody,
k) doba príchodu policajta na miesto dopravnej nehody.
32) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33) § 123 ods. 3 Trestného zákona.
Celkom: 2 Na stránke: 1 Strán: 2 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK