Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
§.
1. Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv.1; Ú. v. ES L 237, 24.8.1991) v znení smernice Rady 94/72/ES z 19. decembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv.2; Ú. v. ES L 337, 24.12.1994), smernice Rady 96/47/ES z 23. júla 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv.2; Ú. v. ES L 235, 17.9.1996), smernice Rady 97/26/ES z 2. júna 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv.3; Ú. v. ES L 150, 7.6.1997), smernice Komisie 2000/56/ES zo 14. septembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv.5; Ú. v. ES L 237, 21.9.2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv.7; Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv.4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006).

3. Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 004) v znení smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 10, 16. 1. 2004) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015).
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK