Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
PRVÁ HLAVA - EVIDENCIA VOZIDIEL
§111. Evidencia vozidiel
(1) Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu, 32) ktorý sa vedie na účely získavania informácií o vlastníkoch vozidiel, držiteľoch vozidiel, osobách, ktoré zastupujú vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel, osobách oprávnených konať za vlastníka vozidla alebo za držiteľa vozidla, technických údajov vozidiel, vydaných dokladoch, tabuľkách s evidenčným číslom a poskytovania údajov z tejto evidencie.

(2) V evidencii vozidiel sa vedú

a) osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o vlastníkoch vozidiel a držiteľoch vozidiel, ak držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla je fyzická osoba,
b) názov, adresu sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo vlastníka vozidla a držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla právnická osoba,
c) osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o osobách, ktoré zastupujú osoby uvedené v písmene a) alebo písmene b), alebo o osobách, ktoré konajú za tieto osoby a ktoré uskutočnili evidenčný úkon, a čísla ich preukazov totožnosti,
d) podpisy osôb uvedených v písmenách a), b) alebo c),
e) údaje o vozidlách v rozsahu základného technického opisu, a ak sú k dispozícii nepovinné údaje z harmonizovaného osvedčenia o evidencii a údaje uvádzané v osvedčení o zhode COC, vedú sa aj tieto údaje,
f) údaje o evidenčných číslach, o tabuľkách s evidenčnými číslami, o zvláštnych evidenčných číslach a o tabuľkách so zvláštnymi evidenčnými číslami,
g) údaje o osvedčeniach o evidencii časť I a časť II, technických preukazoch vozidiel,
osvedčeniach o evidencii časť I a časť II vozidla a osvedčeniach o pridelení zvláštnych evidenčných čísel,
h) údaje o spôsobe nadobudnutia vozidiel,
i) údaje o vykonaných evidenčných úkonoch,
j) údaje o vybraných správnych poplatkoch,
k) údaje o vedených exekučných konaniach alebo výkonoch rozhodnutí podľa § 118 ods. 4,
l) údaje o vykonaných technických kontrolách vozidiel, emisných kontrolách vozidiel, kontrolách originality vozidiel a montážach plynových zariadení technickými službami, 47)
m) údaje o uzavretých povinných zmluvných poisteniach zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a
n) údaje o spracovaných starých vozidlách.
o) údaje o vozidle potrebné na monitorovanie a oznamovanie Európskej komisii.47a)
p) údaje o povolení výnimky podľa § 140 ods. 1 písm. b)

(3) V evidencii vozidiel sa o držiteľoch vozidiel a vlastníkoch vozidiel a o osobách, ktoré konajú za vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel, ak je držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla fyzická osoba, a o osobách, ktoré zastupujú držiteľov vozidiel alebo vlastníkov vozidiel, vedú a z nej poskytujú tieto osobné údaje:

a) meno, priezvisko, prípadne titul,
b) rodné číslo, dátum a miesto narodenia,
c) adresa pobytu, prípadne miesto podnikania,
d) číslo preukazu totožnosti,
e) číslo mobilného telefónu a emailová adresa, ak ich držiteľ vozidla poskytol; tieto údaje sa vedú na účely zasielania notifikácií a informovania o elektronických službách poskytovaných ministerstvom vnútra.
32) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47) § 70 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 106/2018 Z. z.
47a) Časť A prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 173, 9. 7. 2018) v platnom znení.
Časť A prílohy II a časť A prílohy 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ L 111, 25. 4. 2019).
Celkom: 29 Na stránke: 1 Strán: 29 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
« -10  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  +10 »
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK