Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. VI
§.
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z. a zákona č. 435/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) snežné skútre“.

2. V § 12 ods. 1 písmeno k) znie:
„k) poskytnúť bezodplatne na písomné vyžiadanie štátnemu dopravnému úradu a obvodnému úradu dopravy informácie o technických údajoch vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla a identifikačnom čísle vozidla VIN v elektronickej forme vrátane informácií na technických nosičoch údajov,“.

3. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m) poskytnúť bezodplatne v elektronickej forme povereným technickým službám podľa § 25 v súvislosti s plnením ich úloh podľa tohto zákona informácie o technických a identifikačných údajoch vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom,
n) poskytnúť pred uvedením typu vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel podľa § 25 ods. 1 písm. d) v súvislosti s plnením jej úloh podľa tohto zákona informácie na technických nosičoch údajov o spôsobe vyhotovenia a umiestnení identifikátorov vo vozidle, najmä identifikačného čísla vozidla VIN a výrobného štítku výrobcu.“.

4. V § 16c sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské účely,
f) ak jednotlivo dovezené vozidlo je historickým vozidlom alebo športovým vozidlom.“.

5. V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie: „m) svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.1)“.

6. § 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „(6) Podrobnosti o najväčších prípustných rozmeroch a najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a označovaní vozidiel pri nadmerných a nadrozmerných prepravách ustanoví nariadenie vlády.“.

7. V § 107 sa odsek 14 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: „e) výrobcovi, zástupcovi výrobcu, fyzickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi, právnickej osobe alebo právnickej osobe - podnikateľovi, ak poruší ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa osobitných predpisov.40a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
„40a) Napríklad článok 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007).“.

8. V § 112 ods. 24 sa slová „osvedčenia na montáž plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „osvedčenia technika montáže plynových zariadení a za oprávnenia na montáž plynových zariadení“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najneskôr do 30. júna 2009.“.

9. V prílohe č. 1 časti A sa za slová „Kategória P: pracovné stroje“ vkladajú slová „Kategória LS: snežné skútre“.

10. V prílohe č. 1 časti B sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. Kategória LS - snežné skútre, t.j. zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec. Na pozemných komunikáciách sa smú používať, len ak povrch komunikácie je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu, tak aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu komunikácie.“.

Doterajší bod 11 sa označuje ako bod 12.

11. V prílohe č. 1 časti B bod 12 znie:
„12. Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií – patria sem
a) záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,
b) bicykle – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a drží sa riadidiel, pričom pri jazde má cyklista nohy na pedáloch,
c) bicykle s pomocným motorčekom – bicykle, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
d) kolobežky – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré sú ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,
e) kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
f) vozíky pre telesne postihnuté osoby – vozidlá na prepravu telesne postihnutej osoby s ručným alebo motorickým pohonom,
g) ručné vozíky – nemotorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
h) motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
i) jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,
j) iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v písm. a) až i).“.
Celkom: 2 Na stránke: 1 Strán: 2 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2  
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK