Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§140. Výnimky
(1) V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa povoliť výnimka z

a) ustanovení § 35 ods. 1, § 39 ods. 1, 2, 4, 7 až 9; v povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a iné prípadné obmedzenia,
b) z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, zónu zákazu státia, parkovaciu zónu, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu.

(2) Výnimku podľa odseku 1 povoľuje orgán Policajného zboru; ak takáto výnimka presahuje územie kraja, povoľuje ju ministerstvo vnútra.

(3) Ministerstvo vnútra môže za podmienok podľa odseku 1 vydať všeobecné povolenie výnimky s platnosťou na celé územie Slovenskej republiky.

(4) Výnimku podľa odseku 1 písm. a) možno povoliť najviac na jeden rok. Výnimku podľa odseku 1 písm. b) možno povoliť najviac na päť rokov.

(5) Žiadosť o povolenie výnimky sa doručí orgánu podľa odseku 2 najneskôr 15 dní pred začiatkom prepravy, ktorej sa povolenie dotýka. Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby,
b) územný rozsah alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať,
c) dobu, po ktorú je výnimka potrebná,
d) účel a zdôvodnenie výnimky,
e) zoznam vozidiel, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať, s uvedením ich evidenčných čísel a držiteľov, druhu, továrenskej značky a typu vozidla.

(6) Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste. Povolenie výnimky možno zrušiť, ak sa výnimka používa v rozpore s určenými podmienkami, ak odpadol dôvod, na ktorý bola povolená, ak sa skončila jej platnosť, alebo ak je to potrebné z dôvodu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky; to neplatí, ak namiesto dokladu o povolení výnimky podľa odseku 1 písm. b) sa vydalo len upovedomenie o povolení výnimky a zápise údajov podľa § 111 ods. 2 písm. p).

(7) O povolení výnimky a jej zrušení rozhoduje orgán uvedený v odseku 2 s prihliadnutím na dopravno-bezpečnostnú situáciu. Žiadateľ o povolenie výnimky nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne jej nepovolením alebo jej zrušením.

(8) Okruh vozidiel a osôb, ktorým sa môže povoliť výnimka podľa odseku 1 písm. b), ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
Celkom: 19 Na stránke: 1 Strán: 19 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
« -10  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  +10 »
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK