Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
Dňa 01.04.2020 nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach uvedené do tohto termínu vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z..

Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. »

 
► Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
► Zvislé dopravné značky
► Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
► Zvislé dopravné značky
1. Stoj, daj prednosť v jazde! - P2

Význam, popis:

Značka Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P2) ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má do križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou č. V5c. Značka č. P2 sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15. Ako predbežná značka sa k značke č. P2 používa značka č. P1 s dodatkovou tabuľkou č. E3 s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, ku ktorému sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo; na uvedenie tejto skutočnej vzdialenosti možno použiť i značku č. V14. Značka č. P2 sa používa aj pred železničným priecestím v prípadoch, keď je potrebné vodičovi prikázať v záujme bezpečnosti premávky zastaviť vozidlo.


© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK