Úvod » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ - PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
TRETIA ČASŤ - DOPRAVNÉ NEHODY A EVIDENCIA DOPRAVNÝCH NEHÔD
ŠTVRTÁ ČASŤ - OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
SIEDMA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. II
Čl. III
Čl. IV
Čl. V
Čl. VI
Čl. VII
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK