Úvod » Riešené dopravné situácie
Riešené križovatky a iné dopravné situácie
g) signál doplnkovej zelenej šípky alebo šípok svietiaci súčasne so signálom s červeným svetlom Stoj! alebo so žltým svetlom Pozor! možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere a cyklistom prechádzajúcim cez priechod pre cyklistov vo voľnom smere, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.
(4) Pri riadení cestnej premávky dopravným zariadením sú svetelné signály nadradené dopravným značkám a ostatným dopravným zariadeniam.
(3) Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.
(4) Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.
(5) Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.
(1) Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.
(2) Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.
Odsek (1): Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.
(4) Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

P1

Daj prednosť v jazde!

Značka Daj prednosť v jazde! (č. P1) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.

P2

Stoj, daj prednosť v jazde!

Značka Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P2) ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má do križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou č. V5c....

P8

Hlavná cesta

Značka Hlavná cesta (č. P8) upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.

P13

Tvar križovatky

Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (č. P12 až P14) a Tvar dvoch križovatiek (č. P15) vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty, okrem dodatkovej tabuľky Tvar križovatky (č. P12), ktorá vyznačuje len cesty rovnakého významu. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.

E2b

Tvar križovatky

Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (E2a až E2c) vyznačujú skutočný tvar križovatky a okrem tabuľky E2a aj hlavnú a vedľajšiu cestu. To isté vyznačuje tabuľka Tvar dvoch križovatiek (E2d) pre dve po sebe nasledujúce križovatky.

V5c

Priečna súvislá čiara s nápisom STOP

Značky Priečna súvislá čiara (č. V5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P2.
Situácia č. 16
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Červené auto smeruje rovno po hlavnej, modré auto a električka idú taktiež po hlavnej a smerujú doľava, zelené auto ide z vedľajšej doprava a žlté auto smeruje z vedľajšej doľava.

Účastníci: Zelené auto, žlté auto, červené auto, modré auto a električka.

Riešenie: Keďže žlté so zeleným autom sa nachádzajú na vedľajšej ceste označenej značkou P1 - Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľou P13 - Tvar križovatky sú povinný podľa § 20 ods.1, Zákona č. 8/2009 Z. z., dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej. Modré auto a električka síce idú rovnako po hlavnej ako červené vozidlo, ale keďže odbočujú doľava v súlade s ustanovením § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z., musia mu dať prednosť. Takže cez križovatku budú vozidlá prechádzať v nasledovnom poradí: Najprv prejde červené auto, potom súčasne modré auto, električka a zelené auto, a nakoniec križovatkou prejde žlté auto.

Situácia č. 17
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Žlté vozidlo spolu so zeleným nákladným automobilom idú po hlavnej a smerujú rovno. Električka ide taktiež po hlavnej a smeruje doľava. Červené auto ide rovno po vedľajšej.

Účastníci: Červený, žltý, zelený nákladný automobil a električka.

Riešenie: Keďže červené auto sa nachádza na vedľajšej ceste označenej značkou P1 - Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľou P13 - Tvar križovatky je povinné podľa § 20 ods.1, Zákona č. 8/2009 Z. z., dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej. Aj keď ide električka po hlavnej, keďže odbočuje doľava musí sa riadiť ustanovením § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z., a dať prednosť žltému autu, ktoré ide tiež po hlavnej. Takže cez križovatku prejde najprv žlté auto súčasne so zeleným nákladným autom, potom prejde križovatkou električka a nakoniec červené auto.

Situácia č. 18
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Električka č.1 spolu so zeleným nákladným automobilom idú po hlavnej a smerujú rovno. Električka č.2 ide taktiež po hlavnej a smeruje doľava. Červené auto ide po veľajšej doľava a modré auto ide po vedľajšej rovno.

Účastníci: Červený, modrý, zelený nákladný automobil, električka č.1 a električka č.2.

Riešenie: Keďže červené auto spolu s modrým autom sa nachádzajú na vedľajšej ceste označenej značkou P1 - Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľou P13 - Tvar križovatky je povinné podľa § 20 ods.1, Zákona č. 8/2009 Z. z., dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej. Aj keď ide električka č.2 po hlavnej, keďže odbočuje doľava musí sa riadiť ustanovením § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z., a dať prednosť električke č.1, ktorá ide tiež po hlavnej. Tým istým ustanovením sa musí riadiť aj červené vozidlo, ktoré musí dať prednosť modrému. Takže cez križovatku prejde najprv električka č.1 súčasne so zeleným nákladným autom, potom prejde križovatkou električka č.2, nasledovať bude modré vozidlo a nakoniec križovatkou prejde červené auto.

Situácia č. 19
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Červené auto smeruje po hlavnej doľava, žlté ide rovno po vedľajšej, zelené osobné auto ide rovno po vedľajšej, zelené nákladné auto ide rovno po hlavnej a električka ide po hlavnej smerom doprava.

Účastníci: Červený automobil, zelený osobný automobil, zelený nákladný automobil, žltý automobil a električka.

Riešenie: Keďže žlté auto a zelené osobné auto sa nachádzajú na vedľajšej ceste označenej značkou P1 - Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľou P13 - Tvar križovatky sú povinný podľa § 20 ods.1, Zákona č. 8/2009 Z. z., dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej. Zelený nákladný automobil ide síce po rovnocennej (hlavnej) ceste ale podľa ustanovenia § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z., prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava, čiže červenému autu a podľa § 19 ods.5, Zákona č. 8/2009 Z. z., musí dať prednosť električke. Takže našou križovatkou prejde najprv červené auto súčasne s električkou, za nimi zelené nákladné auto, nasledovať bude žlté auto a nakoniec zelené osobné auto.

Situácia č. 20
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka je riadená svetelnou signalizáciou. Červený automobil prichádza ku križovatke po hlavnej a smeruje doľava, žltý taktiež ide po hlavnej a smeruje doprava, modré auto a električka idú po hlavnej a smerujú rovno a zelený ide po vedľajšej a smeruje doprava.

Účastníci: Červený automobil, žltý automobil, zelený automobil, modrý automobil a električka

Riešenie: Podľa ustanovenia § 60 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z. sú svetelné signály nadradené dopravným značkám upravujúcim prednosť, preto cez križovatku pôjdú najprv tie vozidlá, pre ktorých smer je skôr označený zeleným signálom "Voľno". V našom prípade najprv pôjdú cez križovatku červený, žltý, modrý automobil a električka. Keďže červený automobil odbočuje doľava, musí sa ešte navyše riadiť ustanovením § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z., a dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch. Teda cez križovatku prejdú vozidlá v nasledujúcom poradí: červený, modrý, žltý automobil a električka, pričom červený zastaví v strede križovatky a dá prednosť modrému autu a električke. Po zmene svetelných signálov prejde križovatkou zelené auto.

Celkom: 20 Na stránke: 5 Strán: 4 Aktuálne: 4
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4  
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK