Úvod » Riešené dopravné situácie
Riešené križovatky a iné dopravné situácie
g) signál doplnkovej zelenej šípky alebo šípok svietiaci súčasne so signálom s červeným svetlom Stoj! alebo so žltým svetlom Pozor! možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú; pritom vodič musí dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere a cyklistom prechádzajúcim cez priechod pre cyklistov vo voľnom smere, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.
(4) Pri riadení cestnej premávky dopravným zariadením sú svetelné signály nadradené dopravným značkám a ostatným dopravným zariadeniam.
(3) Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.
(4) Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.
(5) Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.
(1) Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.
(2) Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.
Odsek (1): Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.
(4) Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

P1

Daj prednosť v jazde!

Značka Daj prednosť v jazde! (č. P1) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.

P2

Stoj, daj prednosť v jazde!

Značka Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P2) ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má do križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou č. V5c....

P8

Hlavná cesta

Značka Hlavná cesta (č. P8) upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.

P13

Tvar križovatky

Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (č. P12 až P14) a Tvar dvoch križovatiek (č. P15) vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty, okrem dodatkovej tabuľky Tvar križovatky (č. P12), ktorá vyznačuje len cesty rovnakého významu. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.

E2b

Tvar križovatky

Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (E2a až E2c) vyznačujú skutočný tvar križovatky a okrem tabuľky E2a aj hlavnú a vedľajšiu cestu. To isté vyznačuje tabuľka Tvar dvoch križovatiek (E2d) pre dve po sebe nasledujúce križovatky.

V5c

Priečna súvislá čiara s nápisom STOP

Značky Priečna súvislá čiara (č. V5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. V5b) a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V5c) vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka (č. V5c) vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P2.
Situácia č. 11
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Červené auto smeruje z vedľajšej cesty doľava na hlavnú, zelené osobné auto ide rovno po hlavnej a zelené nákladné auto ide doľava z hlavnej na vedľajšiu cestu.

Účastníci: Zelený osobný automobil, zelený nákladný automobil a červený automobil

Riešenie: Červený automobil prichádza ku križovatke po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou P2 - Stoj, daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľou P13 - Tvar križovatky, takže musí podľa § 20 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z. zastaviť a dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej. Zelené nákladné vozidlo musí dať na základe ustanovenia § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z. prednosť zelenému osobnému automobilu. Takže v tomto prípade prejde ako prvé cez križovatku zelené osobné auto, potom zelené nákladné auto a nakoniec červené auto.

Situácia č. 12
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Červené vozidlo a modré vozidlo smerujú doľava z hlavnej cesty na vedľajšiu, zelené vozidlo smeruje doľava z vedľajšej na hlavnú a žlté vozidlo ide po vedľajšej a smeruje rovno.

Účastníci: Červený, žltý, zelený a modrý automobil.

Riešenie: Keďže žlté auto a zelené auto sa nachádzajú na vedľajšej ceste označenej značkou P1 - Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľou P13 - Tvar križovatky sú povinný podľa § 20 ods.1, Zákona č. 8/2009 Z. z., dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej. Modré auto aj červené auto sa bude riadiť ustanovením § 19 ods.3, Zákona č. 8/2009 Z. z. podľa ktorého ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo. Pretože žltý automobil odbočuje doľava, musí dať podľa § 19 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z.prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a teda zelenému vozidlu Takže v našom prípade najprv pôjdu súčasne cez križovatku červené auto a modré auto, potom prejde križovatkou zelené auto a nakoniec žlté.

Situácia č. 13
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Červené auto a žlté auto idú doľava z vedľajšej na hlavnú a zelené auto ide rovno po hlavnej.

Účastníci: Červený automobil, žltý automobil a zelený automobil

Riešenie: Keďže žlté auto a červené auto sa nachádzajú na vedľajšej ceste označenej značkou P1 - Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľou P13 - Tvar križovatky sú povinný podľa § 20 ods.1, Zákona č. 8/2009 Z. z., dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej, teda zelenému autu. Zároveň sa žlté a červené autá musia riadiť ustanovením § 19 ods.3, Zákona č. 8/2009 Z. z. podľa ktorého ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo. Takže najprv pôjde cez križovatku zelené auto a potom prejdú križovatkou súčasne žlté a červené auto.

Situácia č. 14
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Červené auto smeruje po hlavnej doľava, žlté ide rovno z hlavnej na vedľajšiu a modré so zeleným autom idú rovno z vedľajšej na hlavnú.

Účastníci: Červený automobil, modrý automobil, žltý automobil a zelený nákladný automobil

Riešenie: Keďže modré auto a zelené nákladné auto sa nachádzajú na vedľajšej ceste označenej značkou P1 - Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľou P13 - Tvar križovatky sú povinný podľa § 20 ods.1, Zákona č. 8/2009 Z. z., dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej, teda žltému a červenému autu. Zelený nákladný automobil musí dať ešte podľa ustanovenia § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z., prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava, čiže modrému autu. Žlté auto prichádza ku križovatke tak ako červené po hlavnej, ale musí mu dať prednosť podľa § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z., pretože prichádza sprava. Takže našou križovatkou prejde najprv červené auto, potom žlté auto, za ním modré auto a nakoniec zelené nákladné auto.

Situácia č. 15
Cesty sú označené dopravnými značkami, premávka nie je riadená. Červený automobil prichádza ku križovatke po vedľajšej a smeruje rovno, zelený taktiež ide po vedľajšej a ide doľava, žlté auto ide po hlavnej a smeruje rovno a modrý ide tiež po hlavnej a sm

Účastníci: Červený automobil, žltý automobil, zelený automobil a modrý automobil

Riešenie: Červený automobil prichádza ku križovatke po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou P2 - Stoj, daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľou P13- Tvar križovatky a taktiež vodorovnou dopravnou značkou V5c - Priečna súvislá čiara s nápisom STOP, takže musí podľa § 20 ods.4, Zákona č. 8/2009 Z. z. zastaviť na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad. Zelené auto prichádza ku križovatke po rovnocennej ceste ako červené, čiže musí dať prednosť vozidlám idúcim po hlavnej a navyše musí dať podľa § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z., prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava. t.j. červenému autu. Žlté a modré auto idú po rovnocenných cestách - hlavných - ale navyše žlté musí dať modrému prednosť sprava a to podľa § 20 ods.2, Zákona č. 8/2009 Z. z.. Takže našou križovatkou prejdú autá v nalsedujúcom poradí: modré, žlté, červené a zelené.

Celkom: 20 Na stránke: 5 Strán: 4 Aktuálne: 3
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4  
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK