Úvod » Kurzy a školenia vodičov
Kurzy a školenia vodičov
► Kvalifikačná karta vodiča:
Sme akreditovaným školiacim strediskom, ktoré podľa zákona 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, poskytuje kvalitnú výučbu za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča!
Okrem plne elektronicky vybavených učební, ponúkame kvalitný výcvik. Sme jediné školiace stredisko v okolí, ktoré disponuje digitálnym DEMO TACHOGRAFOM. Naši kvalifikovaní lektori zabezpečia kvalitnú výuku.
Výcvik je možné po dohode realizovať aj individuálne, vzhľadom na to, že je ťažké v jednom termíne uvoľniť všetkých vodičov.
V zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. delíme kurzy podľa vodičského oprávnenia na kurzy osobnej dopravy alebo kurzy nákladnej dopravy.
Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na :
  • vodičov vozidiel nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1, C+E, C1+E,
  • vodičov vozidiel osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1, D+E, D1+E.
Pre zaradenie do školiaceho strediska na kurz, je potrebné, aby sme mali od každého uchádzača:
  • údaje z platného OP a VP
  • dostupné telefónne číslo
  • fotografiu 3,5 cm x 4,5 cm
  • správne poplatky súvisiace s vydaním kvalifikačnej karty vodiča
► Doškoľovacie kurzy vodičov:
Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60 eur a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu.
O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „dopravný inšpektorát“). Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia, na ktoré sa výcvik vykonáva.

Výučba teórie Praktický výcvik
PCP TVV ZBJ PDN
6 2 2 2 6

VYSVETLIVKY:
PCP - predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
TVV - teória vedenia vozidla
ZBJ - zásady bezpečnej jazdy
PDN - problematika dopravnej nehodovosti
* - rozsah počtu hodín výučby teórie a praktického výcviku platí aj pre doškoľovací kurz podľa individuálnej učebnej osnovy

Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov sa bude vykonávať v rozsahu výcviku najvyššej skupiny vodičského oprávnenia uvedenom v právoplatnom rozhodnutí príslušného dopravného inšpektorátu.

Napríklad:
  • ak je vodič držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu A, B, T, C, CE a dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov v plnom rozsahu vodičského oprávnenia, podľa tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre skupinu A vodičského oprávnenia a 6 vyučovacích hodín pre skupinu CE vodičského oprávnenia,
  • ak je vodič držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B, T, C, D, DE a dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov v plnom rozsahu vodičského oprávnenia, podľa tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre skupinu DE vodičského oprávnenia.
Ak dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov len na určitú skupinu vodičského oprávnenia, podľa uvedenej tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre určenú skupinu vodičského oprávnenia.

Po absolvovaní doškoľovacieho kurzu vodičov, prevádzkovateľ autoškoly vydá jeho účastníkovi osvedčenie
► Iné školenia vodičov:
Okrem školení na získanie kvalifikačnej karty vodiča a DKV poskytujeme aj školenia:
  • ku skúškam z odbornej spôsobilosti
  • pre vodičov referentských vozidiel
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2023 MAVEXJUNIOR.SK