Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
Dňa 01.04.2020 nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach uvedené do tohto termínu vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z..

Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. »

 
► Príkazové značky
► Zvislé dopravné značky
► Príkazové značky
► Zvislé dopravné značky
101. Cestička pre vyznačených užívateľov - C13

Význam, popis:

Značka Cestička pre vyznačených užívateľov (č. C13) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh, ale iba vyznačeným spôsobom t. j. vyznačení užívatelia sú povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

102. Použiť protisklzové reťaze - C14

Význam, popis:

Značka Použiť protisklzové reťaze (č. C14) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia.9) Reťaze alebo obdobné zariadenia sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.
9) § 5 ods. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

103. Najnižšia dovolená rýchlosť - C15

Význam, popis:

Značka Najnižšia dovolená rýchlosť (č. C15) sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky.

104. Iný príkaz - C16

Význam, popis:

Značka Iný príkaz (č. C16) ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyznačený vhodným nápisom, ako napríklad „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“ alebo vyobrazením príslušného významového symbolu napríklad zo značky č. B7 a podobne. Značkou č. C16 je možné ukladať aj príkazy jednotlivým skupinám účastníkov cestnej premávky napríklad vodičom „POUŽI ZAKLADACIE KLINY“ a podobne alebo chodcom „POUŽI PODCHOD“ a podobne.

105. Rozsvieť svetlá - C17

Význam, popis:

Značka Rozsvieť svetlá (č. C17) prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie; skončením platnosti príkazu značky č. C17 nie je dotknutá povinnosť používať ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky.

106. Koniec príkazu - C18

Význam, popis:

Značka Koniec príkazu (č. C18) končí platnosť značiek č. C8, č. C9, č. C10, č. C11, č. C12, č. C13, č. C14, č. C15, č. C16, č. C17, ak nie je skôr skončená inak. Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.

107. Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí - C19

Význam, popis:

Značka Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí (č. C19) prikazuje vodičom vozidiel prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci alebo len vodičom vyznačených druhov vozidiel jazdu len smerom, ktorý ukazuje šípka alebo šípky vyznačené na značke. Ak tento prikázaný smer jazdy je založený na použití značky č. B21 spolu s dodatkovou tabuľkou č. E14, značka č. C19 je doplnená dodatkovou tabuľkou č. E14. V takomto prípade sa prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí vzťahuje len na vozidlá obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou. Na značke možno na určenie iného druhu vozidla použiť významový symbol značky zo značiek č. B4 až B9 a č. B17 až B26 a na prikázanie smeru jazdy symbol značky zo značiek č. C1 až C5.

108. Usporiadanie jazdných pruhov - C20

Význam, popis:

Značka Usporiadanie jazdných pruhov (č. C20) označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy v nasledujúcom úseku cesty. V prípade potreby je možné na značke vyznačiť aj počet a usporiadanie jazdných pruhov v protismere jazdy. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úprava počtu a usporiadanie jazdných pruhov začína.

109. Usporiadanie jazdných pruhov - C21

Význam, popis:

Značka Usporiadanie jazdných pruhov (č. C21) označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný; zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste.

110. Zvýšenie počtu jazdných pruhov - C22a

Význam, popis:

Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov (č. C22a) označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zvýšeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, a to najmä mimo obce. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.


Celkom: 439 Na stránke: 10 Strán: 44 Aktuálne: 11
« Späť Ďalej »
« -10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  +10 »
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2022 MAVEXJUNIOR.SK