Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
DRUHÁ HLAVA - EVIDOVANIE VOZIDIEL
§118. Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla
(1) Orgán Policajného zboru vykoná zmeny v evidencii, ak o to požiada vlastník vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II alebo vlastník vozidla, ktorý hodnovernými dokladmi preukáže spôsob nadobudnutia vlastníctva vozidla a plnenie s tým súvisiacich povinností; povinnosti podľa § 116 v tomto prípade plní vlastník vozidla.

(2) Na osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla, prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla vykonaním zápisu prevodu držby vozidla do osvedčenia o evidencii časť II orgánom Policajného zboru. Ak vlastník vozidla, držiteľ vozidla alebo osoba podľa § 116a ods. 8 požiadala o prevod držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, na osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla, prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla dňom automatizovaného oznámenia vykonania tejto zmeny orgánom Policajného zboru.

(3) Na prevod držby vozidla sa použijú ustanovenia § 114 ods. 4 a 5 a § 115 ods. 4.

(4) Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak súdny exekútor vyznačil v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, že sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie, alebo po doručení oznámenia od oprávneného orgánu, že sa proti vlastníkovi vozidla vedie výkon rozhodnutia. Ak vlastník vozidla predloží orgánu Policajného zboru zápisnicu o vykonaní dražby vozidla podľa osobitného predpisu,65aa) doterajšie evidované exekučné konania alebo výkon rozhodnutia na vydraženom vozidle sa rušia.

(5) Orgán Policajného zboru nevykoná zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak je vozidlo zaistené podľa osobitného predpisu.65ab)
65aa) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
65ab) Napríklad § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Celkom: 2 Na stránke: 1 Strán: 2 Aktuálne: 2
« Späť Ďalej »
 1   2  
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK