Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
PIATA ČASŤ - VEDENIE VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA - VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
ŠTVRTÝ ODDIEL - PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, PRESKÚMANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI A PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
§91a. Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
(1) Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia podľa § 92 ods. 8 písm. c) ako vodič motorového vozidla dvakrát

a) poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo
b) prekročí rýchlosť jazdy vozidiel ustanovenú týmto zákonom alebo vyplývajúcu z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

(2) Lehota podľa odseku 1 neplynie počas výkonu trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel, sankcie zákazu činnosti spočívajúcej v zákaze vedenia motorových vozidiel, zadržania vodičského preukazu podľa § 70, odobratia vodičského oprávnenia alebo počas výkonu väzby, alebo nepodmienečného trestu odňatia slobody.

(3) Počas plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nepoužije ustanovenie § 91 ods. 3; ustanovenia § 91 ods. 5 a 10 sa použijú primerane.

(4) Prekročenie rýchlosti počas plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nemusí vybaviť v blokovom konaní.43aa)

(5) Rehabilitačný program pre vodičov vykonáva posudzujúci psychológ. Posudzujúci psychológ je povinný zaslať doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov orgánu Policajného zboru, ktorý rozhodol o tejto povinnosti, do piatich pracovných dní od jeho vydania. Posudzujúci psychológ vedie o vydaných dokladoch o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov evidenciu.

(6) Náklady spojené s plnením povinností podľa odseku 1 uhrádza ten, kto je povinný podrobiť sa týmto povinnostiam. (7) Doklad o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu alebo sídlo posudzujúceho psychológa,
b) meno, priezvisko, rodné číslo osoby, ktorá sa podrobila rehabilitačnému programu pre vodičov, ak ho má pridelené, alebo dátum narodenia osoby, ktorá sa podrobila rehabilitačnému programu pre vodičov, ak rodné číslo nemá pridelené,
c) potvrdenie o podrobení sa osoby rehabilitačnému programu pre vodičov,
d) dátum začiatku a konca rehabilitačného programu pre vodičov,
e) miesto a dátum vyhotovenia,
f) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
g) evidenčné číslo.

(8) Ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rozsah, obsah a ďalšie podrobnosti o rehabilitačnom programe pre vodičov a náležitosti, obsah a vzor dokladu o podrobení sa rehabilitačnému programu pre vodičov.
43aa) § 22 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Celkom: 2 Na stránke: 1 Strán: 2 Aktuálne: 2
« Späť Ďalej »
 1   2  
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2021 MAVEXJUNIOR.SK