Úvod » Obsah zákona » Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. I
ŠIESTA ČASŤ - EVIDENCIA VOZIDIEL, EVIDOVANIE VOZIDIEL A EVIDENČNÉ ČÍSLA
PRVÁ HLAVA - EVIDENCIA VOZIDIEL
§111. Evidencia vozidiel
(1) Evidencia vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu, 32) ktorý sa vedie na účely získavania informácií o vlastníkoch vozidiel, držiteľoch vozidiel, osobách, ktoré zastupujú vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel, osobách oprávnených konať za vlastníka vozidla alebo za držiteľa vozidla, technických údajov vozidiel, vydaných dokladoch, tabuľkách s evidenčným číslom a poskytovania údajov z tejto evidencie.

(2) V evidencii vozidiel sa vedú

a) osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o vlastníkoch vozidiel a držiteľoch vozidiel, ak držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla je fyzická osoba,
b) názov, adresu sídla alebo prevádzkarne, označenie organizačnej zložky a jej umiestnenie a identifikačné číslo vlastníka vozidla a držiteľa vozidla, ak je držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla právnická osoba,
c) osobné údaje v rozsahu podľa odseku 3 o osobách, ktoré zastupujú osoby uvedené v písmene a) alebo písmene b), alebo o osobách, ktoré konajú za tieto osoby a ktoré uskutočnili evidenčný úkon, a čísla ich preukazov totožnosti,
d) podpisy osôb uvedených v písmenách a), b) alebo c),
e) údaje o vozidlách v rozsahu základného technického opisu,
f) údaje o evidenčných číslach, o tabuľkách s evidenčnými číslami, o zvláštnych evidenčných číslach a o tabuľkách so zvláštnymi evidenčnými číslami,
g) údaje o osvedčeniach o evidencii časť I a časť II, technických preukazoch vozidiel,
osvedčeniach o evidencii časť I a časť II vozidla a osvedčeniach o pridelení zvláštnych evidenčných čísel,
h) údaje o spôsobe nadobudnutia vozidiel,
i) údaje o vykonaných evidenčných úkonoch,
j) údaje o vybraných správnych poplatkoch,
k) údaje o vedených exekučných konaniach alebo výkonoch rozhodnutí podľa § 118 ods. 4,
l) údaje o vykonaných technických kontrolách vozidiel, emisných kontrolách vozidiel, kontrolách originality vozidiel a montážach plynových zariadení technickými službami, 47)
m) údaje o uzavretých povinných zmluvných poisteniach zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a
n) údaje o spracovaných starých vozidlách.

(3) V evidencii vozidiel sa o držiteľoch vozidiel a vlastníkoch vozidiel a o osobách, ktoré konajú za vlastníkov vozidiel alebo držiteľov vozidiel, ak je držiteľom vozidla alebo vlastníkom vozidla fyzická osoba, a o osobách, ktoré zastupujú držiteľov vozidiel alebo vlastníkov vozidiel, vedú a z nej poskytujú tieto osobné údaje:

a) meno, priezvisko, prípadne titul,
b) rodné číslo, dátum a miesto narodenia,
c) adresa pobytu, prípadne miesto podnikania,
d) číslo preukazu totožnosti.
32) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47) § 25 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 725/2004 Z. z.
Celkom: 2 Na stránke: 1 Strán: 2 Aktuálne: 2
« Späť Ďalej »
 1   2  
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK
© 1996 - 2019 MAVEXJUNIOR.SK